Aktivnosti u 2008. godini

januara 2008. Kupljena je lokacija za izgradnju stambene zgrade u ulici Stanoja Stanojevića br. 18, na osnovu ugovora sa Zavodom za izgradnju grada od 10. januara 2008. godine.

14. mart 2008. Zaključen je Ugovor između Ministarstva nauke Republike Srbije i  Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika. Ovim ugovorom je obezbeđeno 50.000.000,00 dinara za početak izgradnje treće stambene zgrade u Novom Sadu.

10. april 2008. Nakon Javne rasprave, koja je trajala od 26. novembra do 28. decembra 2007.godine, usvojen je Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika.

17. april 2008. Doneta je Odluka o rapisivanju Javnog oglasa za 27 stambenih jedinica u ul. Stanoja Stanojevića 16 i formirana Stambena komisija Fondacije.

30. april 2008. Raspisan je Javni oglas za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika, za 27  stambenih jedinica u stambenoj zgradi u ul. Stanoja Stanojevića 16, i od  6. maja do 20. juna 2008.  godine vršen je prijem konkursne dokumentacije.

avgust 2008. Kupljena je lokacija za izgradnju stambene zgrade u ul. Stanoja Stanojevića br. 20 u Novom Sadu, na osnovu ugovora sa Zavodom za izgradnju grada od 5.8.2008. godine.

septembar 2008. Stambena komisija Fondacije na svojim sednicama razmatrala je prispelu konkursnu  dokumentaciju kandidata Javnog oglasa za 27 stambenih jedinica u ul. Stanoja Stanojevića 16, nakon čega je 7. oktobra 2008. godine, u skladu sa Pravilnikom, objavila Predlog liste reda prvenstva kandidata.

Paralelno sa ovim aktivnostima tekla je gradnja prvog i drugog stambenog objekta u u ul. Stanoja Stanojevića br. 16 i 18.

O toku gradnje blagovremeno nas je izveštavao (usmeno i pismeno) nadzorni organ. Sva prekoračenja (u zakonskim granicama) su obrazložena i odobrena od strane Upravnog odbora Fondacije, o čemu postoji uredna dokumentacija (aneksi).

13. oktobar 2008. Izvršen je tehnički pregled objekta u ul. Stanoja Stanojevića 16. Komisija za tehnički pregled objekta je konstatovala da nisu uočene deformacije, pukotine, sleganja i oštećenja koja bi ukazivala na nesigurnost objekta i dala Predlog da se izda upotrebna dozvola.

13. novembar 2008. Stambena komisija je nakon razmatranja pristiglih prigovora na Predlog liste reda prvenstva donela Konačnu listu reda prvenstva.

14. novembar 2008. Stambena komisija je, na osnovu Konačne liste reda prvenstva,  donela Odluku o dodeli stanova u  ul. Stanoja Stanojevića br. 16.

26.novembar 2008. Na sednici održanoj 26.11.2008. godine Upravni odbor Fondacije doneo je Odluku da ugovorna cena stanova u Stanoja Stanojevića br. 16, u skladu sa Javnim oglasom i trenutnim stanjem na tržištu,  bude 665 EUR po m2 , kao i Odluku o dopuni člana 19 Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije novim stavom 4 koji glasi: «Upravni odbor Fondacije donosi odluku o broju stanova koji će se dodeljivati po konačnoj posebnoj rang listi iz stava 3 ovog člana, a za svaku raspodelu posebno.»

12. decembar 2008. Raspisan je Javni oglas za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika, za 25 stambenih jedinica u stambenoj zgradi u ul. Stanoja Stanojevića 18. Prijem dokumentacije kandidata javnog oglasa trajao je od 15.12.2008. godine do 31. januara 2009. godine.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS