Stambena komisija

Stambenu komisiju čine predsednik i članovi iz svih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkog polja. Članove komisije predlažu dekani fakulteta, a imenuje Upravni odbor Fondacije.  Predsednica Stambene komisije je prof. dr Mirjana Miloradov.

Stambena komisija je zadužena za raspodelu stanova. U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava Fondacije, a na osnovu kriterijuma za utvrđivanje reda prvenstva Stambena komisija sačinjava četiri rang liste za mlade nastavne i naučne radnike, a posebnu rang listu za umetnike.

Prvenstvo u rešavanju stambenih potreba ostvaruje se većim brojem bodova na listi reda prvenstva. Stambena komisija donosi predlog liste reda prvenstva, a po isteku žalbenog roka donosi konačnu listu reda prvenstva i na osnovu konačne rang liste donosi odluku o rešavanju stambene potrebe kandidata koji ima prioritetno mesto na konačnoj rang listi.

Predsednica i članovi Stambene komisije Fondacije rade volonterski.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS