Stambena komisija

Stambenu komisiju imenuje Upravni odbor Fondacije a zadatak joj je da sprovodi postupak oglašavanja, pregled prispelih zahteva i prateće dokumentacije i  formiranja rang liste reda prvenstva i donosi odluku o predlogu raspodele stanova.

Stambena komisija u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava Fondacije, a na osnovu kriterijuma za utvrđivanje reda prvenstva sačinjava četiri rang liste za mlade nastavne i naučne radnike, a posebnu rang listu za umetnike.

Komisija ima neparan broj članova iz reda zaposlenih sa punim radnim vremenom na fakultetima i institutima Univerziteta u Novom Sadu uz jednog člana predstavnika osnivača Univerziteta.

Sastav Stambene komisije:
1) vanr. prof.  dr Danijela Gračanin, Fakultet tehničkih nauka, predsednik,
2) prof. dr Maša Kulauzov, Pravni fakultet, zemenik predsednika,
3) vanr. prof. dr Nikolina Novakov, Poljoprivredni fakultet, član,
4) prof. dr. um. Goran Despotovski, Akademija umetnosti, član,
5) Aleksandar Mihajlov, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, član.

 


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS