Upravni odbor

Upravni odbor Fondacije je sastavljen od deset članova koje imenuje i razrešava Savet Univerziteta u Novom Sadu. Predsednik Upravnog odbora je prof. dr Srđan Rončević.

Upravni odbor imenuje upravitelja; donosi Statut Fondacije uz saglasnost Saveta Univerziteta; finansijski plan i završni račun Fondacije; Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja sredstava Fondacije i druge opšte akte Fondacije; imenuje stambenu komisiju, imenuje upravitelja Fondacije; odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa ciljevima Fondacije; prati ostvarivanje prihoda i preduzima mere za očuvanje i povećanje vrednosti imovine Fondacije; usvaja godišnji izveštaj o radu Fondacije i dostavlja ga Savetu Univerziteta; raspisuje konkurs za raspodelu stanova i donosi konačnu odluku o raspodeli stanovana; donosi Poslovnik Upravnog odbora Fondacije; donosi odluke o zaključivanju ugovora o saradnji sa naučnim intitutima i drugim organizacijama; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Fondacije, Statutom i drugim aktima Fondacije.

Predsednik i članovi Upravnog odbora Fondacije rade volonterski.

 


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS