Aktivnosti u 2010. godini

18. januar 2010. Upravni odbor Fondacije doneo je Odluku da se cena dupleks stanova u ul. Stanoja Stanojevića br. 18 snizi na 632 eura po m2.

februar 2010. Pribavljena je lokacijska dozvola za izgradnju stambenog objekta u ul. Stanoja Stanojevića br. 20.

mart 2010. Upravni odbor Fondacije je na svojoj sednici definisao konačnu verziju kupoprodajnog ugovora za stanove u ul. Stanoja Stanojevića br. 18.

mart 2010. Upravni odbor Fondacije je usvojio Završni račun za 2009. godinu.

mart 2010. Upravni odbor Fondacije je usvojio finansijski plan za 2010. godinu.

6. april 2010. Izvršena je sudska overa kupoprodajnih ugovora za stanove u Stanoja Stanojevića br. 18.

9. jun 2010. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke sklopljen je ugovor sa građevinskim preduzećem „Best izgradanja“ d.o.o. iz Novog Sada za izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambene zgrade u ul. Stanoja Stanojevića br. 20.

9. jul 2010. Izvršen je tehnički pregled objekta u ul. Stanoja Stanojevića 18. Komisija za tehnički pregled objekta je konstatovala da nisu uočene deformacije, pukotine, sleganja i oštećenja koja bi ukazivala na nesigurnost objekta i dala predlog da se izda upotrebna dozvola.

jul 2010. Počela je primopredaja ključeva za stanove u ul. Stanoja Stanojevića br. 18.

17. septembar 2010. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti izvršen je izbor nadzornog organa nad izvođenjem radova na stambenom objektu u ul. Stanoja Stanojevića 20, ugovor je skolopljen sa ponuđačem „KONTURA PROJEKT“ d.o.o. iz Novog Sada.

21. septembar 2010. Započeli su radovi na izgradnji stambenog objekta u ul. Stanoja Stanojevica br. 20.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS