Aktivnosti u 2011. godini

22. februar 2011. Uz dogovor predsednika Upravnog odbora Fondacije, prof. dr Radovana Pejanovića i vlasnika „Atrijum-in-a“, zaključen je Ugovor o donatorstvu između Univerziteta u Novom Sadu i Fondacije, sa jedne  strane, i SUZTR „Atrijum –in“ iz novog Sada, sa druge strane. Ugovor je zaključen na 10 godina, i obavezuje SUZTR „Atrijum-in“ da do svakog desetog u mesecu uplati donaciju u iznosu od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti.

24. februar 2011. Upravni odbor Fondacije je izvršio izmene i dopune Pravilnika Fondacije, kako bi se bodovna skala zvanja uskladila sa izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

28. februar 2011. Raspisan je Javni oglas za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika, za 26 stambenih jedinica u stambenoj zgradi u ul. Stanoja Stanojevića 20. Prijem dokumentacije kandidata javnog oglasa trajao je od 1.3.2011. godine do 10.4.2011. godine. Zahtev za učešće na konkursu predalo je 80 kandidata.

13. mart 2011. Sa izvođačem radova „Best izgradnja“ d.o.o. iz Novog Sada, zaključen je Aneks ugovora o izvođenju viškova radova i dodatnih radova na trećem stambenom objektu u ul. Stanoja Stanojevića 20.

30. mart 2011. Agencija za privredne registre Republike Srbije izdala je potvrdu o registraciji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu, koji je Fondacija predala tokom marta meseca 2011. godine.

15. april 2011. Sa JKP „Novosadska toplana“ zaključen je ugovor o priključenju i isporuci potrošne tople vode i toplotne energije za stambeni objekat u Stanoja Stanojevića 20.

23. maj 2011. Stambena komisija Fondacije objavila je Predlog liste reda prvenstva konkursa za raspodelu 26 stanova u ul. Stanoja Stanojevića br. 20.

5. jun 2011. Na inicijativu Radeta Vojnovića, zamenika direktora Hypo Alpe Adria banke  iz Beograda, a uz dogovor sa predsednikom Upravnog odbora Fondacije, prof. dr Radovanom Pejanovićem, zaključen je ugovor sa Institutum za ratarstvo i povrtarstvo  o donaciji  sredstva u iznosu od 444.881,55 din. Donacija predstavlja naknadu za period od januara do maja 2011. godine, koja pripada dipl.ek. Radu Vojnoviću, kao članu Upravnog odbora Instituta, a koju on u ime Instituta prenosi Fondaciji.

27. jun 2011. Podnet je zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za stambeni objekat u Stanoja Stanojevića br. 20.

12. jul 2011. Nakon sprovedenog postupka  javne nabavke male vrednosti, zaključen je ugovor o izgradnji i priključku na telekomunikacionu mrežu stambenog objekta  u Stanoja Stanojevića 20, sa preduzećem „Kabelnet“ doo iz Novog Sada.

12. jul 2011. Upravni odbor Fondacije doneo je odluku da se mladim umetnicima s Akademije umetnosti dodeli 2 stana u stambenoj zgradi u Stanoja Stanojevića 20.

19. jul 2011. Nakon sprovedenog postupka  javne nabavke male vrednosti, zaključen je ugovor o etažiranju zgrade u Stanoja Stanojevića 20, sa preduzećem „Hyper sense“ iz Veternika.

20. jul 2011. Od Elektrovojvodine doo Novi Sad primljeno je rešenje o odobrenju za priključenje na elekrtodistribucioni sistem.  stambenog objekta  u Stanoja Stanojevića 20.

22. jul 2011. Stambena komisija Fondacije je na osnovu Predloga liste reda prvenstva i uloženih prigovora, definisala Konačnu listu reda prvenstva za 26 stanova u stambenom objektu u Stanoja Stanojevića br. 20.

22. avgust 2011. „Institut za preventivu“ iz Novog Sada izvršio je tehnički pregled stambenog objekta u Stanoja Stanojevića 20.

5. septembar 2011. godine održana je svečana ceremonija primopredaje zapisnika o tehničkom prijemu zgrade u Stanoja Stanojevića 20. Ceremoniji  su prisustvovali i predstavnik Vlade AP Vojvodine, dr Bojan Pajtić, prof. dr Dragoslav Petrović, rektor prof. dr Miroslav Vesković,  dr Janko Veselinović i drugi, kao i članovi Upravnog odbora Fondacije i Stambene komisije, a događaj su pratili brojni štampani i elektronski mediji.

19. septembar 2011. Stambena komisija Fondacije je na osnovu Konačne liste reda prvenstva donela Odluku o raspodeli stanova u stambenom objektu u Stanoja Stanojevića br. 20.

7. oktobar 2011. Upravni odbor Fondacije je potvrdio odluku Stambene komisije o raspodeli stanova u stambenom objektu u Stanoja Stanojevića br. 20.

11. novembar 2011. Upravni odbor Fondacije usvojio je rebalans finansijskog plana za 2011. godinu.

25. novembar 2011. Zaključen je ugovor sa JKP Novosadska toplana, o izgradnji vrelovoda i vrelovodnog priključka za  stambenu zgradu u Stanoja Stanojevića 20.

29. novembar 2011. Izvršena je sudska overa kupoprodajnih ugovora za stanove u Stanoja Stanojevića 20.

1. decembar 2011. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti, zaključen je ugovor o pružanju usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja stambenog objekta u Stanoja Stanojevića 20 do useljenja, sa „Optimum NS-MV“ iz Novog Sada.

12. decembar 2011. Zaključen je ugovor sa Institutum za ratarstvo i povrtarstvo, o donaciji sredstava u iznosu od 318,824,71 din. Donacija predstavlja naknadu za period od juna do novembra 2011. godine, koja pripada dipl.ek. Radu Vojnoviću, kao članu Upravnog odbora Instituta, a koju on u ime Instituta prenosi Fondaciji.

29. decembar 2011. Zaključen je ugovor sa Institutum za ratarstvo i povrtarstvo o donaciji sredstva u iznosu od 55.900,00 din. Donacija predstavlja naknadu za decembar 2011. godine, koja pripada dipl.ek. Radu Vojnoviću, kao članu Upravnog odbora Instituta, a koju on u ime Instituta prenosi Fondaciji.

decembar 2011. Počelo je useljavanje stanara u stambeni objekat u ul. Stanoja Stanojevića 20.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS