Aktivnosti u 2012. godini

2. februar 2012.godine zaključen je ugovor sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo o donaciji sredstva u iznosu od 54.048,00 din. Donacija predstavlja naknadu za januar 2012. godine, koja pripada dipl.ek. Radu Vojnoviću, kao članu Upravnog odbora Instituta, a koju on u ime Instituta prenosi Fondaciji.

20. februar 2012.usvojen je finansijski plan za 2012. godinu.

20. februar 2012.usvojen je plan nabavki za 2012. godinu.

20. februar 2012.usvojen je završni račun – godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu.

20. februar 2012.Upravni odbor Fondacije je usvojio prečišćeni tekst Pravilnika Fondacije, kako bi se uskladio sa novim Zakonom o zadužbinama i fondacijama.

20. februar 2012.Upravni odbor Fondacije je usvojio prečišćeni tekst Statuta Fondacije, kako bi se uskladio sa novim Zakonom o zadužbinama i fondacijama.

24. februar 2012.Savet Univerziteta u Novom Sadu dao je saglasnost na prečišćen tekst Statuta Fondacije i verifikovao članove Upravnog odbora Fondacije.

5. mart 2012.zaključen je ugovor sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo o donaciji sredstva u iznosu od 55.877,00 din. Donacija predstavlja naknadu za februar 2012. godine, koja pripada dipl.ek. Radu Vojnoviću, kao članu Upravnog odbora Instituta, a koju on u ime Instituta prenosi Fondaciji.

13. mart 2012.Fondacija je podnela prijavu za učešće na javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta, parcela broj 370/37, k.o. Novi Sad IV, u površini od 256 m2.

27. mart 2012.Agencija za privredne registre Republike Srbije izdala je potvrdu o registraciji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu, koji je Fondacija predala tokom februara meseca 2012. godine.

27. mart 2012.Agencija za privredne registre Republike Srbije donela je Rešenje o upisu u Registar zadužbina i fondacija usklađivanje Fondacije.

30. mart 2012.Skupština grada Novog Sada donela je Rešenje za otuđenje građevinskog zemljišta, parcela broj 370/37, k.o. Novi Sad IV, u površini od 256 m2, Fondaciji, nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

9. april 2012.zaključen ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta, parcela broj 370/37, k.o. Novi Sad IV, u površini od 256 m2, između Fondacije i Zavoda za izgradnju grada Novi Sad.

4. maj 2012.zaključen ugovor sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo o donaciji sredstva u iznosu od 67.074,00 din. Donacija predstavlja naknadu za april 2012. godine, koja pripada dipl.ek. Radu Vojnoviću, kao članu Upravnog odbora Instituta, a koju on u ime Instituta prenosi Fondaciji.

7. jun 2012.Upravi za urbanističke i stambene poslove Novog Sada, podnet zahtev za lokacijsku dozvolu za izgradnju 4. stambene zgrade u ul. Stanoja Stanojevića bb, na parceli br. 730/37.

12. jun 2012.izvršena primopredaja parcele br. 730/37 između JP „Zavod za izgradnju grada“ Novi Sad i Fondacije, o čemu je sačinjen zapisnik.

14. jun 2012.Gradska uprava za urbanizam Grada Novog Sada izdala Upotrebnu dozvolu za stambeni objekat u Stanoja Stanojevića 20. (3. stambena zgrada).

18. jun 2012.Republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar nepokretnosti Novi Sad, podnet zahtev za uknjižbu Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta u Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu.

18. jun 2012.Republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar nepokretnosti Novi Sad, podnet je zahtev za promenu namene za korišćenje obradivog poljoprivredenog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (ul. Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu).

8. jun 2012.RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad izvršila je uknjižbu 25 stanova u ul. Stanoja Stanojevića 18, odnosno rešenje o upisu u listu nepokretnosti  u korist Fondacije.

21. avgust 2012.pribavljeni Urbanistički uslovi za izgradnju 4. stambene zgrade u ul. Stanoja Stanojevića bb, na parceli br. 730/37.

Krajem meseca avgusta na osnovu urbanističkih uslova podeti su zahtevi za prethodnu saglasnost za tehničke uslove izgradnje 4. stambene zgrade u ul. Stanoja Stanojevića bb, na parceli br. 730/37: Elektrovojvodini, Novosadskoj toplani, JKP Vodovodu i kanalizaciji, RT Vojvodine, JP Skloništu, AD Telekomu Srbije.

3. septembar 2012.JP Sklonište, Beograd, izdalo je uslove za izgradnju skloništa u stambenoj zgradi u ul. Stanoja Stanojevića bb, na parceli br. 730/37.

4. septembar 2012.Telekom Srbija a.d. Beograd, izdao je saglasnost na mesto koncentracije telekomunikacione mreže u objeku u ul. Stanoja Stanojevića bb, na parceli br. 730/37.

6. septembar 2012.JKP Novosadska toplana, izdalo je prethodnu saglasnost za priključenje na vrelovodnu mrežu toplane za objekat u ul. Stanoja Stanojevića bb, na parceli br. 730/37.

17. septembar 2012.JKP Vodovod i kanalizacija, izdao je prethodnu saglasnost za priknjučenjne na vodovodnu mrežu za objeku u ul. Stanoja Stanojevića bb, na parceli br. 730/37.

21. septembar 2012.Radio televizija Vojvodine, izdala  tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije RTV instalacije za stambeni objekat u ul. Stanoja Stanojevića bb, na parceli br. 730/37.

25. i 26. septembarpred Osnovnim sudom u Novom Sadu overene su Izjave o uknjižbi stanova u stambenoj zgradi u ul.  Stanoja Stanojevića 18 (druga po redu izgrađena zgrada), što je obaveza Fondacije prema čl. 5 kupoprodajnog ugovora.

14.-18. septembarodržana je elektronska sednica Upravnog odbora Fondacije.

20. septembar 2012.na osnovu Odluke Upravnog odbora od 18.9.2012. godine, dat je Nacrt prečišćenog teksta statuta Savetu  Univerziteta u Novom Sadu radi davanja saglasnosti.

29. septembar 2012.„Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad, izdala je Uslove za izradu tehničke dokumentacije za stambeni objekat u ul. Stanoja Stanojevića bb.

10. oktobar 2012.JKP Skolništa, poslalo je obaveštenje da su stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 93/2012), prestale da važe odredbe koje se odnose na obaveze investitora da obezbedi izgradnju skloništa  i plaćanja naknade ukoliko ne gradi sklonište.

11. oktobar 2012.Savet  Univerziteta u Novom Sadu dao je saglasnost na izmene i dopune Statuta Fondacije.

17. oktobar 2012.Elektrovojvodini, d.o.o. upućeno je Obaveštenje  da Fondacija tokom 2013. godine planira gradnju višeporodične stambene zgrade, kako bi se uvrstili u plan izgradnje neophodnih priključaka na distributivni sistem i izdalo rešenje o priključku objekta.

28. novembar 2012.Zavod za izgradnju grada Novog Sada dostavio je Obaveštenje da će po zaključenju Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa za uređivanje građevinskog zemljišta, preduzeti sve potrebne radnje da se opremi infrastrukturom vpodovoda i kanalizacije.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS