Aktivnosti u 2013. godini

21. januar 2013. pribavljena je lokacijska dozvola za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta P+3+Pk, u Novom Sadu u Ulici Stanoja Stanojevića bb.

26. februar 2013. Upravni odbor Fondacije usvojio je završni račun za 2012. godinu. Savet Univerziteta u Novom Sadu doneo je odluku o davanju saglasnosti na godišnji izveštaj o radu Fondacije.

4. mart 2013. podnet je Zahtev za izdavanje građevinske dozvole za  izgradnju višeporodičnog stambenog objekta P+3+Pk, u Novom Sadu u ulici Stanoja Stanojevića bb.

4. mart 2013. podnet je Zahtev za izdavanje građevinske dozvole za  izgradnju višeporodičnog stambenog objekta P+3+Pk, u Novom Sadu u ulici Stanoja Stanojevića bb.

1. april 2013. Upravni odbor Fondacije usvojio je finansijski plan za 2013. godinu. Upravni odbor Fondacije usvojio je plan nabavki za 2013. godinu. Predsednik Upravnog odbora Fondacije, prof. dr Radovan Pejanović ovlašćen je, od strane Upravnog odbora Fondacije, da u okviru javnih nabavki predstavlja Fondaciju.

24. maj 2013. pribavljena je saglasnost JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad na glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije za izgradnju  stambenog objekta u ulici Stanoja Stanojevića bb, parcela broj 730/37 K.O. IV Novi Sad.

4. jun 2013. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu izdala je saglasnost na projektnu dokumentaciju  za izgradnju  stambenog objekta u ulici Stanoja Stanojevića bb, parcela broj 730/37 K.O. IV Novi Sad.

6. jun 2013. Zavodu za izgradnju grada podnet je Zahtev za obračun naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, za parcelu u Novom Sadu u ulici Stanoja Stanojevića bb.

7. jun 2013. nakon provere stanja na tržištu, zaključen je ugovor između Fondacije i Vojvođanskog udruženja koordinatora radi sprovođenja aktivnosti koordinatora za izradu projekta na gradilištu.

16. jul 2013. zaključen je ugovor o regulisanju međusobnih odnosa za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju  stambenog objekta u ulici Stanoja Stanojevića bb, parcela broj 730/37 K.O. IV Novi Sad, između Fondacije i Zavoda za izgradnju grada.

19. avgust 2013. doneta je odluka o pokretanju otvorenog postupka, a istog dana i rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku za izvođenje radova na izgradnji stambenog objekta P+3+Pk, za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike.

9. septembar 2013. objavljen je javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za  izvođenje radova na izgradnji stambenog objekta P+3+Pk, za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike. Javni poziv i konkursna dokumentacija objavljeni su na Portalu javnih nabavki, sajtu Fondacije i Portalu Službenog glasnika RS. Rok za podnošenje ponuda je  1. oktobar 2013. godine.

17. septembar 2013. Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove Novi Sad izdala je građevinsku dozvolu za izgradnju stambenog objekta u ulici Stanoja Stanojevića bb, parcela broj 730/37 K.O. IV Novi Sad.

1. oktobar 2013. sprovedeno je javno otvaranja ponuda za JN 01-1/2013 za izvođenje radova na  izgradnji četvrte zgrade. Blagovremeno su dostavljene 3 ponude (1 samostalni ponuđač i dva konzorcijuma).

25. novembar 2013. zaključen je Ugovor sa Javnim preduzećem PTT saobraćaja Srbija o pružanju usluga sertifikovanog tela pošte.

U cilju očuvanja osnovne supstance i kako bi se zaštitili od nepovoljnog uticaja inflacije određena sredstva se oročavaju po najpovoljnijim kamatama na tržištu. Nakon sprovedenog ispitivanja tržišta sredstva su oročavana kod Hypo Alpe-Adria banke i Societe Generale banke.
Fondacija uredno šalje kvartalne izveštaje o javnim nabavkama Upravi za javne nabavke.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS