Aktivnosti u 2014. godini

24. januar 2014. Upravni odbor Fondacije usvojio je završni račun za 2013. godinu, finansijski plan za 2014. godinu, plan nabavki za 2014. godinu i doneo Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke (Interni akt).

19. februar 2014.Zaključen je Ugovor o izvođenju radova na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji četvrtog stambenog objekta P + 3 + Pk, za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike između Fondacije i DOO Dijagonala NOVI SAD iz Novog Sada.

3. mart 2014.Sa JKP „ČISTOĆA“ Novi Sad je zaključen Ugovor o obnovi javne površine koja se zauzima tokom izgradnje stambenog objekta P+3+Pk u ul. Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu.

4 mart 2014.Nakon provere cene na tržištu, narudžbenicom je izvršena nabavka gradilišne table za stambeni objekat P+3+Pk u ul. Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu.

7. mart 2014.„Elektrovojvodina“ DOO, iz Novog Sada, dostavila je Rešenje o odobrenju za priključenje gradilišnog priključka.

10. mart 2014. Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove, Novi Sad podneta prijava o početku izvođenja radova na izgradnji stambenog objekta P+3+Pk u ul. Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu.

10. mart 2014.Zaključen je Ugovor o zauzeću javne zelene površine za deponovanje građevinskog materijala i postavljanje drugih objekata i uređaja u funkciji izvođenja građevinskih radova sa JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad.

14. mart 2014.Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji predat je izveštaj o izvršenju Plana javnih nabavki za 2013. godinu.

27. mart 2014.Raspisan je javni oglas za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika za 24 stana u ulici Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu. Rok za predaju prijava trajao je od 07. aprila do 16. maja 2014. godine.

27. mart 2014.Upravni odbor je doneo odluku o promeni sedišta Fondacije zbog preseljenja u centralnu zgradu Univerziteta u Novom Sadu, u ul. dr Zorana Đinđića br. 1. Predlog izmene člana 3. Statuta Fondacije, koji govori o sedištu Fondacije, usvojen je i prosleđen Savetu Univerziteta na saglasnost.

3. april 2014.Zaključen je Ugovor o izgradnji gradilišnog priključka na distributivni elektroenergetski sistem sa „Elektrovojvodina“ Novi Sad.

28. april 2014.na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji stambenog objekta P + 3 + Pk, zaključen je ugovor između FONDUNS Novi Sad i Društva za projektovanje i inženjering ŠIDPROJEKT DOO iz Šida.

28. april 2014.Na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti, zaključen je Ugovor o pružanju usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji stambenog objekta P + 3 + Pk, između FONDUNS Novi Sad i Instituta za integrisanu bezbednost ZAŠTITA PREVENTIVA DOO Novi Sad.

23. maj 2014.Izvršena je prijava gradilišta u ul. Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu.

24. jun 2014.Savet Univerziteta u Novom Sadu dao je saglasnost na izmene i dopune Statuta Fondacije o promeni sedišta sa novom adresom u ul. Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad.

2. jul 2014.Sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, zaključen je Ugovor o izgradnji priključka na tehnički sistem vodovoda i tehnički sistem kanalizacije.

11. jul 2014.Stambena komisija Fondacije objavila je predlog liste reda prvenstva za konkurs za 24 stana u ulici Stanoja Stanojevića bb.

10. oktobar 2014.Stambena komisija Fondacije objavila je Konačnu listu reda prvenstva kandidata prijavljenih na Javni oglas za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika.

10. oktobar 2014.Elektrovojvodina dostavila je rešenje o odobrenju za priključenje stambenog objekta u ul. Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu.

1. decembar 2014.Stambena komisija Fondacije donela je Odluku o raspodeli 24 stana u stambenoj zgradi u ulici Stanoja Stanojevića bb i objavila je u skladu sa Pravilnikom.

26. decembar 2014.Upravani odbor Fondacije je doneo konačnu Odluku o raspodeli 24 stana u stambenom objektu u ul. Stanoja Stanojevića bb, u Novom Sadu, i objavio je u skladu sa Pravilnikom.

U toku je izgradnja stambenog objekta u ulici Stanoja Stanojevića bb. U Novom Sadu.

U cilju očuvanja osnovne supstance i kako bi se zaštitili od nepovoljnog uticaja inflacije određena sredstva se oročavaju po najpovoljnijim kamatama na tržištu. Nakon sprovedenog ispitivanja tržišta sredstva su oročavana kod Hypo Alpe-Adria banke i Societe Generale banke. Fondacija uredno šalje kvartalne izveštaje o javnim nabavkama Upravi za javne nabavke.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS