Aktivnosti u 2016. godini

08. јануара 2016. године, Пописна комисија извршила је годишњи попис имовине и основних средстава Фондације.

29. јануара 2016. године Управни одбор Фондације донео је Одлуку о измени Правилника о условима и начину кошићења средстава Фондације, додавањем члана 19а.

Почетком фебруара 2016. године, на наше упорно инсистирање и лобирање, Завод за изградњу града Новог Сада уредио је привремени прилаз за стамбени објекат у ул. Станоја Станојевића 17.

08. фебруара 2016. године, расписан је Јавни оглас за продају преосталог двоипособног стана бр. 7 у стамбеном објекту у  ул. Станоја Станојевића 17. Јавни оглас је објављен у дневном листу „Дневник“ и на званичном сајту Фондације, као и на огласним таблама свих факултета и интитута Универзитета у Новом Саду. Рок за предају пријава на оглас трајао је од 09.02.2016. до 09.03.2016. године.

11. фебруара 2016. године,   поднели смо захтев РГЗ Служби за катастар непокретности за укњижбу стамбене зграде у улици Станоја Станојевића број 17 на име Фондације.

19. фебруара 2016. године,  извршена је примопредаја стана бр. 23 у  ул. Станоја Станојевића 17, на основу Уговора купопродаји стана са  Марком Ђуракићем (истраживач-сарадник на ПМФ), након исплате укупног уговореног износа.
19. фебруара 2016. године, Управни одбор Фондације (након детаљне анализе) донео је  Одлуку о усвајању Финансијског извештаја (завршног рачуна) за 2015. годину.
19. фебруара 2016. године, Управни одбор Фондације усвојио је  Финансијски план за 2016. годину.
19. фебруара 2016. године, Управни одбор Фондације  усвојио  је План набавки за 2016. годину.
19. фебруара 2016. године, на основу спроведене провере цене на тржишту,  као и досадашњег позитивног искуства, закључен је једногодишњи Уговор о правном заступању  између Фондације и  адвоката Зорана Копривицом из Новог Сада.
На Скупу „Трендови развоја“ Златибор, Хотел "Ратко Митровић", 16.-19.02.2016. (ТРЕНД 2016, XXII), објављен је научно - стручни рад под називом „Значај Директиве ЕУ о уговорима о стамбеном кредитирању у светлу активности Универитетског ФОНДУНС-а“, аутори проф. др Радован Пејановић и Ениса Кочан, дипл. екон., рад је плод наших активности, сазнања и праћења трендова на тржишту грађевинарства.

23. фебруара 2016. године, на основу спроведене провере цене на тржишту, као и позитивног искуства у досадашњој сарадњи, закључен је једногодишњи Уговор о пружању услуга вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја између Фондације и  „Стандард система“ доо, Нови Сад.

29. фебруара 2016. године Савет Универзитета у Новом Саду дао је сагласност на Годишњи извештај о раду Фондације током 2015. године.
29. фебруара 2016. године, Агенцији за привредне регистре РС упућен је електронским путем и путем поште, Финансијски извештај за 2015. годину (завршни рачун).

20. априла 2016. године, Стамбена комисија Фондације дефинисала је Предлог јединствене листе реда првенства за стан бр. 7 у ул. Станоја Станојевића 17, и објавила га у складу са Правилником.

25. априла 2016. године,  РГЗ Служба за катастар непокретности издала је (након нашег залагања) Решење о укњижби стамбене зграде у улици Станоја Станојевића број 17 на име Фондације.

18. маја 2016. године, Стамбена комисија Фондације дефинисала је Коначну јединствену листу реда првенства за стан бр. 7 у ул. Станоја Станојевића 17, и објавила га у складу са Правилником.
18. маја 2016. године, Стамбена комисија Фондације донела је Одлуку о  додели стана бр. 7 у ул. Станоја Станојевића 17, и објавила је у складу са Правилником.

08. јуна 2016. године,  Управни одбор Фондације је на својој седници донео Одлуку којом потврђује одлуку Стамбене комисије о додели стана бр. 7 у ул. Станоја Станојевића 17.

05. јула 2016. добили смо информацију да је Управа за урбанизам покренула иницијативу за спровођења процеса за измену Регулационог плана изградње, који обухвата и ул. Станоја Станојевића, и упутила га Управи за прописе, након чега иде на усвајање на Скупштини града (сходно договору наше делегације са представницима Града).

25. августа 2016. године,  на основу  Одлуке о додели стана бр. 7 у ул. Станоја Станојевића 17, закључен је и пред јавним бележником оверен Уговор о купопродаји стана са Памелом Киш Игњатов.

26. августа 2016. године, Агенција за привредне регистре РС доставила је Потврду о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за 2015. годину (завршни рачун).

15. септембра 2016. године, по истеку Уговора о спровођењу програма стручне праксе, који је финансирао Град Нови Сад, практиканткињи, Татјани Вермезовић, издали  смо  Потврду о спроведеном програму стручног оспособљавања, у складу са Уговором.

23. септембра 2016. године,  извршена је примопредаја стана бр. 7 у ул. Станоја Станојевића 17, на основу Уговора купопродаји стана са Памелом Киш Игњатов, и то након исплате укупног уговореног износа.

20. октобра 2016. године, Министарство финансија РС, Пореска управа, доставила је обавештење да Фондација од јануара 2017. године ПДВ пријављује квартално.

07. октобра 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, донела је одлуку о оглашавању тзв. Раног јавног увида у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара (који обухвата и ул. Станоја Станојевића). Рани јавни увид је трајао од 4. до 18. новембра 2016. године. Овим Регулационим планом предвиђене су две парцеле за изградњу спамбених зграда спратвости П +3+Пк, као и изградња трајног колског и пешачког  прилаза стамбеном објекту у ул. Станоја Станојевића 17. (Сходно договору наше делегације и представника града).

16. новембра 2016. године, након одласка у Градску управу за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, и након увида у предлог измена и допуна Плана генералне регулације, Фондација је у писаној форми упутила сугестију да се за нове две парцеле одреди искључиво стамбена намена, без пословног простора.

28. новембра 2016. године, Фондација је упутила свим факултетима и институтима Универзитета у Новом Саду,  анкетни упитник за младе наставне и научне раднике и уметнике,  са циљем да се испита ситуацијуа и тражња за стамбенимм потребама. Рок за достављање попуњених упитника је 16. децембар 2016. године.

16. децембра 2016. године, Фондација је добила укупно 130 попуњених анкетних упитника, које су попуњавали млади наставни и научни радници и уметници Универзитета у Новом саду који су заинтерсовани да стамбено питање реше преко наше  фондације (ФОНДУНС).

05. децембра 2016. године, Управитељ Фондације, на основу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији, и члана 4. и 6. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Службени глансик РС бр. 106/06), донео је одлуку о образовању комисије за редовни попис имовине и обавеза са стањем на 31.12.2016. године.

Фондација уредно доставља кварталне извештаје Управи за јавне набавке.

Током 2016. године, код одговарајућих банака, орочавана су средства по најповољнијим каматним стопама (уз претходно дертаљно истраживање тржишта). Уговори о орочењу депозита закључени су: 15.01.2016.; 08.02.2016.; 16.03.2016.; 15.04.2016.; 09.05.2016.; 16.06.2016.; 15.07.2016.; 09.08.2016.; 16.09.2016; 17.10.2016; 09.11.2016; 16.12.2016. године.

СУТЗР – КАФЕ БАР „АТРИЈУМ ИН“ редовно уплаћује 300 евра у динарској противвредности, на име донације по Уговору од 22.2.2011. године.

У сталном смо контакту са представницима Управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, у вези са очекиваним оглашавањем Јавног увида у тзв. Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара (који обухвата и ул. Станоја Станојевића). Овим Регулационим планом предвиђене су две парцеле за изградњу спамбених зграда спратвости П +3+Пк, као и изградња трајног колског и пешачког  прилаза стамбеном објекту у Станоја Станојевића 17. (Сходно претходним договорима).


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS