Aktivnosti u 2017. godini

09. januara 2017. Popisna komisija izvršila je godišnji popis imovine i osnovnih sredstava Fondacije.

30. januara 2017. Savet Univerziteta u Novom Sadu dao je saglasnost na Godišnji izveštaj o radu Fondacije tokom 2016. godine.

10. februara 2017. Upravni odbor Fondacije usvojio je Finansijski izveštaj (završni račun) za 2016. godinu.

10. februara 2017. Upravni odbor Fondacije usvojio je  Finansijski plan za 2017. godinu.

10. februara 2017. Upravni odbor Fondacije  usvojio  je Plan nabavki za 2017. godinu.

14. februara 2017. na Portalu javnih nabavki  objavljen je Plan nabavki za 2017. godinu.

21. februara 2017. na osnovu sprovedene provere cene na tržištu,  kao i dosadašnjeg pozitivnog iskustva, zaključen je jednogodišnji Ugovor o pravnom zastupanju  između Fondacije i  advokata Zorana Koprivice, iz Novog Sada.

23. februara 2017. na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, kao i pozitivnog iskustva u dosadašnjoj saradnji, zaključen je jednogodišnji Ugovor o pružanju usluga vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja između Fondacije i  „Standard sistema“ doo, Novi Sad.

 09. marta 2017. Agenciji za privredne registre RS upućen je elektronskim putem Finansijski izveštaj za 2016. godinu (završni račun).

07. aprila 2017. u svečanoj sali Matice srpske, dodeljene su nagrade na republičkom nivou Kapetan Miša Anastasijević za 2017. godinu. Među laureatima je i FONDUNS, za brigu o mladim naučnim i umetničkim kadrovima Univerziteta u Novom Sadu.

08. maja 2017. zaključen je Ugovor između Grada Novog Sada, Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad, i FONDNS-a, kao i Ugovor o sprovođenju programa stručne prakse (koji finansira Grad Novi Sad), sa praktikantkinjom Sanjom Cvijanović, diplomiranim ekonomistom.

06. juna 2017. upućen je dopis Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije, sa molbom da nam daju informaciju o dinamici usvajanja  Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog Bulevara (koji obuhvata i ul. Stanoja Stanojevića).

07. juna 2017. Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije upućeno je pismo o namerama za kupovinu građevinskog zemljišta, sa molbom da daju predlog građevinskog zemljišta koje je prema urbanističkim uslovima namenjeno za izgradnju višeprodičnih stambenih objekata u Novom Sadu.

28. juna 2017. iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije stigao je odgovor na pismo o namerama, sa predlogom parcela u ul. Heroja Pinkija, spratnosti: prizemlje, 1 - 2 sprata i potkrovlje. Parcele su površine 775m2, 734 m2, 736 m2, a početna cena jedne parcele je oko 18 miliona dinara. Za nevedene parcele postoji interesovanje tako da će ići na licitaciju.

19. septembra 2017. Agencija za privredne registre RS izadala je potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (završni račun ) za 2016. godinu.

13. oktobra 2017. upućen je dopis Gradonačelniku Grada Novog Sada sa molbom da se utvrde razlozi zastoja u proceduri izrade i usvajanja planskih rešenja koja bi omogućila kupovinu građevinskih parecela za izgradnju stambenih objekata za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu.

28. novembra 2017. stigao je odgovor Gradonačelnika Grada Novog Sada na dopis  Fondacije od 13.10.2017. godine, a u vezi sa zastojem u proceduri izrade i usvajanja planskih rešenja koja bi omogućila kupovinu građevinskih parecela za izgradnju stambenih objekata za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu.

Predstavnici Fondacije u stalnom su kontaktu sa predstavnicima Uprave za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada, Gradske uprave za investicije i građevinsko zemljište, kao i kabinetom Gradonačelnika grada Novog Sada, u vezi sa očekivanim oglašavanjem Javnog uvida u tzv. Konceptualni okvir izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog Bulevara (koji obuhvata i ul. Stanoja Stanojevića). Ovim Regulacionim planom predviđene su dve parcele za izgradnju spambenih zgrada spratvosti P +3+Pk, kao i izgradnja trajnog kolskog i pešačkog  prilaza stambenom objektu u Stanoja Stanojevića 17. (Shodno prethodnim dogovorima).

05. decembra 2017. Upravitelj Fondacije,  na osnovu odredaba člana 16. i 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br: 62/2013) i člana 4. i 6. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Službemi glasnik RS br:118/2013 i 137/2014), doneo je odluku o obrazovanju komisije za redovni popis imovine i obaveza sa stanjem na 31.12.2017. godine.

08. decembra 2017. na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, a u skladu sa  Planom nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, izdata je Narudžbenica ponuđaču „Infograf goti“ doo, Novi Sad, za nabavku kancelarijskog materijala.

08. decembra 2017. upućen je dopis Upravi za urbanizam sa molbom da daju informacije o uslovima za izgradnju stambene zgrade na pacelama koje se nalaze uz Somborski bulevar.

08. decembra 2017. Upravni odbor je na svojoj 2. sednici usvojio Godišnji izveštaj o radu Fondacije tokom 2017. godine, i u skladu sa čl. 17. stav 1 tačka 7) dostavio Savetu Univerziteta u Novom Sadu.

12. decembra 2017. Savet Univerziteta u Novom Sadu na svojoj 22. sednici doneo je Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Fondacije tokom 2017. godine.

Tokom 2017. godine, kod odgovarajućih banaka, oročavana su sredstva po najpovoljnijim kamatnim stopama (uz prethodno detaljno istraživanje tržišta). Ugovori o oročenju depozita zaključeni su: 17.01.2017.; 09.02.2017.; 16.03.2017.; 18.04.2017.; 09.05.2017.; 16.06.2017.; 18.07.2017.; 10.08.2017. godine; 13.09.2017; 16.10.2017; 10.11.2017; 12.12.2017.

SUTZR – KAFE BAR „ATRIJUM IN“ redovno uplaćuje 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, na ime donacije na osnovu Ugovora od 22.2.2011. i Aneksa ugovora od 28.04.2017. godine.

Fondacija uredno dostavlja kvartalne izveštaje Upravi za javne nabavke.

Shodno garantnom roku tokom godine Fondacija je vršila monitoring i nadgledanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti izgrađenih zgrada i prilaza. S tim u vezi u česti su kontakti sa pojedinim stanarima naših zgrada i njihovim predstavnicima (predsednicima skupštine stanara).

Tokom godine sprovodili smo i druge aktivnosti vezane za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih radnika i umetnika (kontakti, razgovori, dogovori, kao i razmenu iskustava sa predstavnicima drugih sličnih fondacija).

 

 


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS