Aktivnosti u 2018. godini

03. januara 2018. Popisna komisija izvršila je godišnji popis imovine i osnovnih sredstava Fondacije.

20. februara 2018. Savet Univerziteta u Novom Sadu dostavio je Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Fondacije FONDUNS tokom 2017. godine, donetu na 11. sednici Saveta, održanoj 12. decembra 2017. godine.

27. februara 2018.zaključen je Ugovor o deponovanju sredstava po viđenju sa bankom Poštanska štedionica ad Beograd, koja je ponudila najbolje tržišne uslove.

30. aprila 2018.zaključen je Ugovor između Grada Novog Sada, Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad, i FONDNS-a, kao i Ugovor o sprovođenju programa stručne prakse (koji finansira Grad Novi Sad), sa praktikantkinjom Radmilom Gleđa, diplomiranim ekonomistom.

24. maja 2018.upućen je dopis Pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, koga smo upoznali sa problemom sporosti kod Plana regulacije, sa molbom da svojim autoritetom i zalaganjem pomogne da se ubrza donošenje odluka koje se odnose na usvajanje Plana regulacije kojim su obuhvaćene parcele na kojima Fondacija planira da gradi nove dve stambene zgrade.

08. juna 2018.Upravni odbor Fondacije usvojio je Finansijski izveštaj (završni račun) za 2017. godinu, koji je bio, kao i svi prethodni, pozitivan.

08. juna 2018.Upravni odbor Fondacije usvojio je  Finansijski plan za 2018. godinu.

08. juna 2018.Upravni odbor Fondacije  usvojio  je Plan nabavki za 2018. godinu.

 12. juna 2018.na Portalu javnih nabavki objavljen je Plan nabavki za 2018. godinu.

19. juna 2018. na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, kao i pozitivnog iskustva u dosadašnjoj saradnji, zaključen je jednogodišnji Ugovor o pružanju usluga vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja između Fondacije i „Standard sistema“ doo, Novi Sad.

Tokom juna 2018. godine upućena je molba JP Urbanizam u vezi sa parcelom u Jastrebačkoj ulici, za parcele 5424, 5425, 5428/2 i 5431. JP Urbanizma je dostavio informaciju da je na tim parcelama planirana izgradnja objekata spratnosti P+2+Pk, da parcela obuhvata dvorište koje se ne može koristiti kao parking, dok parking nije planiran za stanare već je rezervisan za novu zgradu Hitne pomoći, tako da bi morali planirati garažni prostor u suterenu zgrade. Cena parcele je oko 33.000.000,00 dinara, što je gotovo 2 puta više nego cena parcele  na Novom Naselju, zbog čega se nismo odlučili na ovu varijantu.

19. juna 2018., Agenciji za privredne registre RS upućen je elektronskim putem Finansijski izveštaj za 2017. godinu (završni račun).

20. juna 2018. upućen je dopis premijerki Ani Brnabić sa molbom da se  donese „lex specialis“  za gradnju stanova za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike ili da se bar Fondacija oslobodi plaćanja troškova uređenja građevinskog zemljišta.

21. juna 2018. Agencija za privredne registre RS izdala je potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (završni račun) za 2017. godinu.

26. juna je raskinut ugovor sa praktikantkinjom Radmilom Gleđa, diplomiranim ekonomistom, zbog osnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca, a Nacionalnoj službi za zapošljavanje upućena molba za zamenu praktikanta i zaključen ugovor sa Draganom Erceg, diplomiranim ekonomistom.

Tokom jula 2018. na osnovu informacije da je na prodaji građevinska parcela u ulici Pavla Stamatovića, na Podbari, izvršena je provera uslova izgradnje, kao i cena parcele. Na navedenoj parceli planirana je izgradnja poslovno - stambenog objekta sa podzemnom garažom spratnosti P+3+Pk. Površina parcele je 998m2. Cena parcele je oko 47.000.000,00 dinara, što je gotovo dva ipo puta skuplje nego na Novom Naselju, tako da bi cena koštanja stana bila oko 900 – 1000 evra po m2, zbog čega se nismo odlučili ni na ovu varijantu.

19. jula 2018. predstavnik FONDUNS-a prisustvovao je na sednici Komisije za planove Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su razmatrane primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt plana detaljne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog Bulevara (koji obuhvata i ul. Stanoja Stanojevića).

09. avgusta 2018. stigao je dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao odgovor na pismo koje je Fondacija uputila premijerki Ani Brnabić. U dopisu su naveli da Ministarstvo nema  nadležnosti u odnosu na procedure i uslove rešavanja stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu.

28. septembra 2018. u Službenom listu Grada Novog Sada, broj 42, objavljena je Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog Bulevara. To je bio putokaz naših daljih aktivnosti.

08. oktobra 2018. službenik za jave nabavke FONDUNS-a prisustvovao je Okruglom stolu: "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o javnim nabavkama", koji je organizovala Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, u Novom Sadu.

10.10.2018. na molbu predstavnika Skupštine stanara Stanoja Stanojvića 17, FONDUNS je uputio dopis Mesnoj zajednici "Bistrica" sa molbom da se reši problem bezbednosti saobraćaja na uglu ul. Stanoja Stanojevića i Mileve Marić, postavljanjem "ležećih policajaca" i obeležavanjem pešačkih staza.

08. novembra 2018. iz Gradske uprave  za investicije i građevinsko zemljište dobili smo informaciju o toku aktivnosti koje ova uprava sprovede radi parcelacije i preparcelizaije zemljišta sa ciljem stvaranja uslova za prodaju građevinskih parcela u produžetku ulice Stanoje Stanojević. Prema izveštaju koji su dostavili: (1) kopija plana je urađena (Katastar nepokretnosti Novi Sad); (2) urađen je Projekat parcelizacije i preparcelizacije (JP Urbanizam Novi Sad); (3) urađen je Projekat geodetskog obeležavanja (JP Informatika); (4) izdata je potvrda o usaglašenosti o Projektu parcelizacije i preparcelizacije i Projekta geodetskog obeležavanja (JP Urbanizam Novi Sad); (5) u toku je overa Projekta parcelizacije i preparcelizacije (Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove); (6) sledi sprovođenje deobe u Službi za katastar nepokretnosti.

08. novembra 2018., nakon provere cena na tržištu, zaključen je ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa Sertifikovanim telom Pošte Srbije.

25. decembra 2018.Upravitelj Fondacije,  na osnovu odredaba člana 16. i 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br: 62/2013) i člana 4. i 6. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Službeni glasnik RS br:118/2013 i 137/2014), doneo je odluku o obrazovanju komisije za redovni popis imovine i obaveza sa stanjem na 31.12.2018. godine.

27. decembra 2018. na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, a u skladu sa  Planom nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, izdata je Narudžbenica ponuđaču „Infograf goti“ doo, Novi Sad, za nabavku kancelarijskog materijala i tonera.

U stalnom smo kontaktu sa predstavnicima Uprave za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada, Gradske Uprave za investicije i građevinsko zemljište, kao i kabinetom Gradonačelnika grada Novog Sada, u vezi sa očekivanim oglašavanjem javnog konkursa za prodaju dve parcele za izgradnju stambenih zgrada spratvosti P +3+Pk.

Tokom 2018. godine, kod odgovarajućih banaka, oročavana su sredstva po najpovoljnijim kamatnim stopama (uz prethodno detaljno istraživanje tržišta). Ugovori o oročenju depozita zaključeni su: 12.01.2018.; 08.02.2018.; 12.03.2018.; 13.04.2018.; 09.05.2018.; 11.06.2018.; 13.07.2018.; 07.08.2018.; 08.09.2018; 11.10.2018; 05.11.2018. i  07.12.2018. godine.

SUTZR – KAFE BAR „ATRIJUM IN“ redovno uplaćuje 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, na ime donacije na osnovu Ugovora od 22.2.2011. i Aneksa ugovora od 28.04.2017. godine.

Fondacija uredno dostavlja kvartalne izveštaje Upravi za javne nabavke.

Tokom godine sprovodili smo i druge aktivnosti vezane za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih radnika i umetnika (kontakti, razgovori, dogovori, kao i razmenu iskustava sa predstavnicima drugih sličnih fondacija).

 

 


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS