Aktivnosti u 2019. godini

09. januara 2019. godine, Popisna komisija izvršila je godišnji popis imovine i osnovnih sredstava Fondacije.
09. januara 2019. godine Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije upućena je molba za informaciju u kojoj je fazi proces parcelacije i preparcelacije parcela za koje je Fondacija zainteresovana.

16. januara 2019. godine  Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije odgovorila je na dopis od 09.01.2019. godine. U dopisu je navedeno da je Projekat parcelacije i preparcelacije dostavljen nadležnoj Upravi za urbanizam i građevinske poslove na potvrđivanje. Nakon toga sledi predaja Projekta RGZ Službi za katastar na sprovođenje.

05. februara 2019. godine JKP Vodovodu i kanalizaciji upućen je zahtev za povrat dela uplaćenih sredstava, odnosno razlike između iznosa uplaćenog po profakturi i stvarnog iznosa za izvedene radove na izgradnji priključka na stambeni objekat u Stanoja Stanojevića 17.

11. februara 2019. godine  JKP Vodovod i kanalizacija izvršio je povrat dela uplaćenih sredstava, odnosno razlike između iznosa uplaćenog po profakturi i stvarnog iznosa za izvedene radove na izgradnji priključka na stambeni objekat u Stanoja Stanojevića 17.

19. februara 2019. godine Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije upućena je molba za realizaciju ugovorne obaveze – izgradnja kolskog i pešačkog prilaza do stambenog objekta u ul. Stanoja Stanojevića 17.

22. februara 2019. godine  Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije obavestila je da je RGZ – Katastar nepokretnosti Novi Sad doneo rešenje kojim se dozvoljava sprovođenje parcelacije i preparcelacije dve parcele za koje je FONDUNS zainteresovan.
22. februara 2019. godine  Upravni odbor Fondacije doneo je Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Fondacije tokom 2018. godine.

27. februara 2019. godine Agencija za privredne registre RS izdala je potvrdu o prijemu i usvajanju Statističkog aneksa za 2018. godinu. Savet Univerziteta u Novom Sadu je na 46. sednici održanoj 20. marta 2019. godine, dao saglasnost na Godišnji izveštaj o radu Fondacije tokom 2018. godine.

02. aprila 2019. godine Doc. dr Dejan Stojanović Fondaciji i Savetu Univerziteta podneo je ostavku na mesto člana Upravnog odbora Fondacije FONDUNS. U obrazloženju je naveo da ostavku podnosi zbog profesionalnih obaveza, odnosno zbog stipendije za postdoktorante na osnovu koje će duži period boraviti u Beču. U dopisu  Savetu Univerziteta istakao je da mu je bila čast i zadovoljstvo biti član UO Fondacije.
02. aprila 2019. godine Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije dostavila je odgovor na dopis Fondacije od 19. februara 2019. godine. U odgovoru je navedeno da do 28.09.2018. godine nije postojao planski osnov za izgradnju prilaza zgradi u Stanoja Stanojevića 17, ali da su nakon navedenog datuma, kada je doneta Izmena generalnog plana regulacije prostora, podneli zahtev za izradu plana parcelacije  da bi se stvorili uslovi za izgradnju pristupne saobraćajnice. U odgovoru je navedeno i da Programom za 2019. godinu ovi radovi nisu predviđeni, ali će biti predloženi za program za 2020. godinu.

06. maja 2019. godine Rektor Univerziteta, prof. dr Dejan Jakšić,  poslao je dopis u kome traži da se kancelarija 4a oslobodi do kraja maja meseca 2019. godine.

10. maja 2019. godine, upravitelj, prof. dr Radovan Pejanović, predsednik UO prof. dr Srđan Kolaković i predsednica Stambene komisije Fondacije, prof. dr Mirjana Miloradov, uputili su zajedničku molbu Rektoru Univerziteta da Fondaciji dozvoli dalje korišćenje  kancelarija 4a i 4b, koje je dobila na korišćenje od osnivača po izgradnji zgrade Rektorata.

13. maja 2019. godine Zaključen je Ugovor između Grada Novog Sada, Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad, i FONDUNS-a, kao i Ugovor o sprovođenju programa stručne prakse (koji finansira Grad Novi Sad), sa praktikantkinjom Jovanom Adamović, diplomiranim ekonomistom.

13. juna 2019. godine Fondacija je Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije uputila pismo u kome ih obaveštava da namerava da kupi građevinsko zemljište za dve stambene zgrade u ulici Stanoja Stanojevića, uz molbu za informaciju kada će biti raspisan konkurs za otuđenje zemljišta.

19. juna 2019. godine Rektor Univerziteta prof. dr Dejan Jakšić, uputio je još jedan dopis u kome traži da se kancelarija 4a oslobodi u najkraćem mogućem roku.

26. juna 2019. godine Upravni odbor Fondacije usvojio je Finansijski izveštaj (završni račun) za 2018. godinu.
26. juna 2019. godine Upravni odbor Fondacije usvojio je Finansijski plan za 2019. godinu.
26. juna  2019. godine Upravni odbor Fondacije usvojio je Plan nabavki za 2019. godinu.

27. juna  2019.  godine Na Portalu javnih nabavki  objavljen je Plan nabavki za 2019. godinu.

01. jula 2019. godine Agenciji za privredne registre RS upućen je elektronskim putem Finansijski izveštaj za 2018. godinu (završni račun).

10. jula  2019. godine Na osnovu sprovedene provere cene na tržištu zaključen je jednogodišnji Ugovor o pružanju usluga vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja između Fondacije i „Standard sistema“ doo, Novi Sad.

16. jula 2019. godine Savet Univerziteta u Novom Sadu dostavio je  Fondaciji Odluku sa 2. sednice Saveta održane 3. jula 2019. godine o razrešenju člana Upravnog odbora Fondacije doc. dr Dejana Stojanovića, na njegovu molbu od 2. aprila 2019.

18. jula 2019. godine Agencija za privredne registre RS izdala je potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (završni račun) za 2018. godinu.

15. avgusta 2019. godine Obezbeđeno je građevinsko zemljište za petu po redu stambenu zgradu, nakon učešća na javnom nadmetanju u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije. Parcela se nalazi u ulici Stanoja Stanojevića, površina osnove je 256m2 a planirana površina svih etaža (P+3+Pk) je 1.627m2. Postignuta cena parcele na javnom nadmetanju iznosi: 30.100.000,00 dinara.

26. avgusta 2019. Godine Na osnovu sprovedene provere cene na tržištu zaključen je jednogodišnji Ugovor o pravnom zastupanju sa advokatom Zoranom Koprivicom iz Novog Sada.

24. septembra 2019. godine Zaključen je ugovor o deponovoanju sredstava po vođenju sa Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd.

25. septembra 2019. godine FONDUNS je sa Gradskom upravom za građevinsko zemljište i investicije zaključio i kod javnog beležnika overio Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta za petu stambenu zgradu, parcela br. 10264/2, k.o. Novi Sad IV.

27. septembra 2019. godine RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad donela je Rešenje o upisu prava svojine u korist Fondacije  na nepokretnost – građevinska parcela br. 10264/2, k.o. Novi Sad IV.

7. oktobra 2019. godine Na osnovu Odluke Saveta Univerziteta o imenovanju članova Upravnog odbora Fondacije od 23. septembra 2019. godine, na prvoj konstitutivnoj sednici Upravnog odbora verifikovani su mandati članova Upravnog odbora Fondacije.  Na istoj sednici Upravnog odbora donete su odluke o izboru prof. dr Gordane Ćetković za predsednicu i prof. dr Đenđi Vaštag za zamenicu predsednice Upravnog odbora Fondacije. 

22. oktobra 2019. godine Fondacija je podnela zahtev za promenu podataka – promena članova Upravnog odbora APR-u, Registru zadužbina i fondacije.

5. novembra 2019. godine Fondacija je Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove podnela zahtev za izdavanje informacije o lokaciji, za  građevinsku parcelu br. 10264/2, k.o. Novi Sad IV.

8. novembra 2019. godine APR je izdao Rešenje o usvajanju prijave promena i registrovao promenu Upravnog odbora u Registru  za zadužbine i fondacije.

13. novembra 2019. godine Na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, a u skladu sa Planom nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, izdata je Narudžbenica ponuđaču „IPC“ d.o.o. iz Beograda za pružanje usluga – stručno usavršavanje iz oblasti javnih nabavki, učešće službenika za javne nabavke na seminaru u Vrnjačkoj Banji pod nazivom: "Novi Zakon o javnim nabavkama – Planiranje nabavki u 2020. - Javne nabavke u praksi".

20. novembra 2019. godine Na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, a u skladu sa Planom nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, izdata je Narudžbenica ponuđaču „NOVI ASTAKOS“ d.o.o. iz Beograda za pružanje usluga – prevoz i smeštaj  službenika za javne nabavke tokom učešća na seminaru  u Vrnjačkoj Banji  pod nazivom: "Novi Zakon o javnim nabavkama – Planiranje nabavki u 2020. - Javne nabavke u praksi".

25. novembra 2019. godine Izvršena je primopredaja građevinskog zemljišta za petu stambenu zgradu, parcela br. 10264/2, k.o. Novi Sad  IV, između Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, sa jedne  strane, i FONDUNS-a, sa druge strane, o čemu je sačinjen zapisnik.

12. decembra 2019. godine Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada, izdala je Informaciju o lokaciji za parcelu br. 10264/2, k.o. Novi Sad IV.

26. decembra 2019. godine Na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, a u skladu sa Planom nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, izdata je Narudžbenica ponuđaču "Infograf goti" doo Novi Sad, koji je dao najpovoljniju ponudu za nabavku kancelarijskog materijala i tonera.

26. decembra 2019. godine na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, a u skladu sa Planom nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, izdata je Narudžbenica ponuđaču "Agrina doo" iz Novog Sada,  koji je dao najpovoljniju ponudu za nabavku bezalkoholnih pića i vina.
26. decembra 2019. godine Upravni odbor Fondacije usvojio je Finansijski plan za 2020. godinu.
26. decembra 2019. godine Upravni odbor Fondacije usvojio je Plan nabavki za 2020. godinu. Plan nabavki je objavljen na Portalu uprave za javne nabavke u zakonskom roku.
Na istoj sednici, 26. decembra 2019. godine, Upravni odbor Fondacije usvojio je Plan aktivnosti Fondacije za 2020. godinu. Plan sadrži sledeće aktivnosti:
pribavljanje katastarsko-topografskog plana;
izrada idejnog rešenja (IDR);
izrada geomehaničkog elaborata tla;
izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD);
tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu;
zaključivanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta;
izrada projekta za izvođenje;
izrada plana preventivnih mera i izbor koordinatora za bezbednost na gradilištu tokom izvođenja radova;
pribavljanje potrebne dokumentacije za privremeno zauzimanje javne površine za deponovanje građevinskog materijala;
izbor izvođača radova;
izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade;
izrada gradilišne table;
prijava početka izvođenja radova;
obezbeđivanje vode za gradilište;
obezbeđivanje gradilišnog priključka na elektrodistributivni sistem;
raspisivanje javnog konkursa za prodaju stanova;
pomoć kandidatima da dobiju najpovoljnije uslove za stambeni kredit;
aktivnosti u vezi sa kupovinom parcele za šestu stambenu zgradu.

31. decembra 2019. godine Na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, a u skladu sa Planom nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, izdata je Narudžbenica ponuđaču "KLM" Inženjering TM d.o.o. iz Novog Sada, koji je dao najpovoljniju ponudu za nabavku geodetskih usluga – izradu katastarsko topografske podloge za parcelu 10264/2 KO Novi Sad IV.
31. decembra 2019. godine Na osnovu sprovedene provere cene na tržištu, a u skladu sa Planom nabavki,  sa  ponuđačem "EG ING GROUP d.o.o." iz Novog Sada zaključen je ugovor o izradi  idejnog rešenja (IDR) za višespratnu stambenu zgradu P+3+PK, u Novom Sadu, ul. Stanoja Stanojevića bb.

Tokom 2019. godine, oročavana su sredstva po najpovoljnijim kamatnim stopama (kod banaka: Poštanska Štedionica, Addiko i AIK, u zavisnosti koja je dala najpovoljniju kamatnu stopu, odnosno, na osnovu prethodnog  istraživanja tržišta). Ugovori o oročenju depozita zaključeni su: 09.01.2019; 04.02.2019; 07.03.2019; 05.04.2019; 30.04.2019; 06.06.2019; 09.07.2019; 16.09.2019; 09.10.2019; 13.12.2019. i 17.12.2019.  godine.

SUTZR – KAFE BAR „ATRIJUM IN“ redovno uplaćuje 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, na ime donacije na osnovu Ugovora od 22.02.2011. i Aneksa ugovora od 28.04.2017. godine.

Fondacija uredno dostavlja kvartalne izveštaje Upravi za javne nabavke.

Tokom godine sprovodili smo i druge aktivnosti vezane za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih radnika i umetnika (kontakti, razgovori, dogovori, kao i razmenu iskustava sa predstavnicima drugih sličnih fondacija). Posebno ističemo permanentne kontakte sa zainteresovanim mladim naučnim radnicima i umetnicima UNS-a, kojih je trenutno (po našim anketama) oko 130.

Zbog potrebe upoznavanja stručne, naučne javnosti i zainteresovanih korisnika pripremili smo naučno stručni rad: "FONDUNS – DRUŠTVENA MISIJA I FILOZOFIJA FONDACIJE", autori su: Pejanović, R, Kočan, E, Kolaković, S,  Dukić - Mijatović, M. Rad je dobio pozitivnu recenziju i objavljen na XXVI Skupu TRENDOVI RAZVOJA: "INOVACIJE U MODERNOM OBRAZOVANjU" (Kopaonik od 16. do 19.02.2020. godine).

 


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS