Aktivnosti u 2020. godini

06. јануара 2020. године прибављен је катастарско топограски план – подлога за грађевинску парцелу  у ул. Станоја Станојевића бб.

10. јануара 2020. године, Пописна комисија извршила је годишњи попис имовине и основних средстава Фондације.

17. јануара 2020. године на основу спроведене провере цена на тржишту, а у складу са Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, издата је Наруџбеница понуђачу „ИПЦ“ д.о.о. из Београда, за набавку материјала за стручно усавршавање из области јавних набавки.

21. јануара 2020. године прибављена је копија катастарског плана за грађевинску парцелу у Станоја Станојевића бб.

22. јануара 2020. године прибављена је копија катастарског плана водова за грађевинску парцелу у Станоја Станојевића бб.

04. фебруара 2020. године АПР-у је у оквиру обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе, предат захтев за издавањe локацијских услова за вишепородичну стамбену зграду у Станоја Станојевића бб.

19. фебруара 2020. године  EG ING GROUP doo за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, доставио је пројектно-техничку документацију ФОНДУНС-у, у складу са уговором о изради идејног решења за пету по реду стамбену зграду у Станоја Станојевића бб.

24. фебруара 2020. године  Управни одбор Фондације донео је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Фондације током 2019. године, и у складу са чл. 17. Статута Фондације доставио на сагласност Савету Универзитета у Новом Саду.

24. фебруара 2020. године  Управни одбор Фондације усвојио је Финансијски извештај (завршни рачун) за 2019. годину.

24. фебруара 2020. године,  Управни одбор Фондације донео је одлуку о предлогу измена и допуна Статута Фондације.

27. фебруара 2020. године, Агенцији за привредне регистре РС упућен је електронским путем извештај за статистичке потребе  и Финансијски извештај за 2019. годину (завршни рачун).

28. фебруара 2020. године Савет Универзитета у Новом Саду, на својој 9. седници, једногласно и без примедби дао је сагласност на Годишњи извештај о раду Фондације током 2019. године.

09. марта 2020. године Савету Универзитета у Новом Саду, Одбору за статутарна питања упућен је предлог измена и допуна Статута Фондације на основу Одлуке управног одбора од 24.02.2020. године.

16. априла  2020. године, на основу спроведене провере цена на тржишту, закључен је једногодишњи Уговор о пружању услуга вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја са најповољнијим понуђачем СТАНДАРД СИСТЕМ д.о.о. из Новог Сада.

24. априла 2020. године Агенција за привредне регистре РС издала је потврду о пријему, усвајању и јавном објављивању Статистичког анекса Финаснијског извештаја (завршног рачуна), за 2019. годину. Истог дана Фондација је платила порез на добит правних лица за 2019. годину.

29. априла 2020. године Закључен је уговор о депоновоању средстава по виђењу са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд.

15. маја 2020. године Управитељ Фондације је након доношења Одлуке о наставку рада у просторијама послодавца, а на основу Одлуке о укидању ванредног стања које је донела Народна Скупштина РС, дана 6.5.2020, а на основу дописа Универзитета у Новом Саду од 15.05.2020., и у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид19, а на основу чл. 24 Статута, донео Правила понашања запослених и странака приликом уласка и боравка у просторијама Фондације.

18. маја 2020. издата је потврда о спроведеном дванаестомесечном стручном оспособљавању практиканткињи Јовани Адамовић, у оквиру програма стручне праксе Града Новог Сад и НСЗ.

20. маја 2020. године, на основу спроведене провере цена на тржишту, а у складу са Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, закључен је уговор о пружању услуга мобилне телефоније, са најпововољнијим понуђачем Теленор д.о.о. Београд.

25. маја 2020. године  надлежној Градској управи  упућен је допис за изградњу приступне саобраћајнице (колски и пешачки прилаз), стамбеној згради у ул. Станоја Станојевића 17.
29. маја 2020. године Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад одговорила је на захтев за изградњу саобраћајнице за стамбену зграду у улици Станоја Станојевића број 17. у којем наводи да су се стекли услови за израду пројектно техничке документације за изградњу предметне саобраћајнице, као и да ће приступити изградњи у што краћем року.

11. јун 2020. године Савет Универзитета у Новом Саду дао је сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Фондације.

15. јуна 2020. године  на основу спроведене провере цена на тржишту, а у складу са Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, издата је Наруџбеница понуђачу „ИПЦ“ д.о.о. из Београда,  за једнодневно стручно усавршавање из области јавних набавки у оквиру тренинга „Нови закон о јавним набавкама“.

29. јун 2020. године у складу са Планом јавних набавки за 2020. годину управитељ Фондације донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности и Решење о образовању комисије за набавку услуга: ЈН 01-1/2020 - Израда пројектно - техничке документације за вишепородични стамбени објекат  П+3+Пк у улици Станоја Станојевића бб.

30. јун 2020. године у складу са Планом јавних набавки за 2020. годину управитељ Фондације донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности и Решење о образовању комисије за набавку услуга: ЈН 01-2/2020 – Геодетске услуге.

02. јула 2020. године у складу са Законом о јавним набавкама чија примена је почела 01.07.2020. године, на новом Порталу јавних набавки објављен је усклађени План јавних набавки за 2020. годину, и формиран План набавки на које се Закон не примењује.

06. јула 2020. године ЈКП Новосадска топлана  издала је услове за пројектовање и прикључење за  вишепородични стамбени објекат у улици Станоја Станојевића бб.

06. јула 2020. године Електропривреда Србије издала је услове за пројектовање и прикључење на електродистрибутивни систем за  вишепородични стамбени објекат у улици Станоја Станојевића бб.

06. јула 2020. године ЈКП Водовод и канализација издала је услове за пројектовање и прикључење за  вишепородични стамбени објекат у улици Станоја Станојевића бб.

09. јула 2020. године ЈКП Пут издала је услове за пројектовање и прикључење саобраћајног приључка на саобраћајну површину за  вишепородични стамбени објекат у улици Станоја Станојевића бб.

17. јула 2020. године објављени су на Порталу јавних набавки и сајту Фондације јавни позиви за подношење понуда у поступцима јавне набавке мале вредности:  ЈН 01-1/2020 - Израда пројектно - техничке документације за вишепородични стамбени објекат  П+3+Пк у улици Станоја Станојевића бб и  ЈН 01-2/2020 – Геодетске услуге.

21. јула 2020. године Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада издала је Локацијске услове  за  вишепородични стамбени објекат у улици Станоја Станојевића бб.

24. јула 2020. године Управни одбор Фондације на својој 4. редовној седници донео је Одлуку о разрешењу актуелног управитеља проф. др Радована Пејановића, и на истој седници донео је Одлуку о именовању проф. др Слободана Гаџурића са ПМФ-а за управитеља Фондације са мандатом од 4 године.

20. августа 2020. године на основу спроведног поступка јавне набавке мале вредности број 01-1/2020 - Израда пројектно - техничке документације за вишепородични стамбени објекат  П+3+Пк у улици Станоја Станојевића бб, закључен је уговор са најповољнијим понуђачем ДОМУС ИНЖЕЊЕРИНГ из Јагодине, и истог дана у складу са ЗЈН објављено Обавештење о закључењу уговора на Порталу јавних набавки и сајту Фондације.

20. августа 2020. године на основу спроведног поступка јавне набавке мале вредности број 01-2/2020 – Геодетске услуге, закључен је уговор са најповољнијим понуђачем ГЕОПЛАН ИНЖЕЊЕРИНГ из Бачке Тополе,  и истог дана у складу са ЗЈН објављено Обавештење о закључењу уговора на Порталу јавних набавки и сајту Фондације.

25. августа 2020. понуђач Домус инжењеринг са којим је закључен уговор о изради пројектно-техничке документације за пету стамбену зграду, доставио примедбе на идејно решење и тражио дозволу да изврши корекцију наведених недостатака.

27. августа 2020. године предузећу Ег инг груп Нови Сад које је израдило идејно решење прослеђене су примедбе понуђача Домус инжењеринг са молбом да сагледају наведене примедбе, дају своје мишљење и сагласност за корекцију тачака из приговора са којима слажемо.

31. августа 2020. године, на основу спроведене провере цена на тржишту, закључен је једногодишњи Уговор о пружању правних услуга са најповољнијим понуђачем, адвокатом Зораном Копривицом из Новог Сада.

01. септембра 2020. године закључен је уговор о ангажовању управитеља Фондације проф. др Слободана Гаџурића, и извршена је примопредаја дужности управитеља о чему је сачињен записник.

04. септембра 2020. године Агенција за привредне регистре РС донела је решење о промени управитеља Фондације и упису Слободана Гаџурића за законског заступника Фондације.

22. септембра 2020. године, проф. др Слободан Гаџурић, управитељ, уписан је у Регистар стварних власника Агенције за привредне регистре РС.

23. септембра 2020. године, на основу спроведене провере цене на тржишту, а у складу са Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, издата је Наруџбеница понуђачу „ИПЦ“ д.о.о. из Београда, за пружање услуга – стручно усавршавање из области јавних набавки, учешће службеника за јавне набавке на саветовању у Врњачкој Бањи под називом: "Нови Закон о јавним набавкама – Практичан рад на новом порталу", који је одржан од 27. до 30 септембра.

23. септембра 2020. године, на основу спроведене провере цене на тржишту, а у складу са Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, закључен је уговор са понуђачем „НОВИ АСТАКОС“ д.о.о. из Београда, за пружање услуга смештај  службеника за јавне набавке током учешћа на семинару  у Врњачкој Бањи  под називом: "Нови Закон о јавним набавкама – Практичан рад на новом порталу", који је одржан од 27. до 30 септембра.

29. септембра 2020. године Савет Универзитета у Новом Саду именовао је члана Управног одбора Фондације др Ратка Радошевића, представника Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

02. октобра 2020. године зкључен је уговор о депоновању средстава по виђењу са банком Поштанска штедионица а.д. Београд.

13. октобра 2020. године Домус инжењеринг доо Јагодина, доставио је ФОНДУНС-у предлог корекција организације станова на првом, другом и трећем спрату за пету стамбену зграду, у циљу предаје захтева за издавање грађевинске дозволе.

17. новембра 2020. године Домус инжењеринг доо Јагодина, доставио је ФОНДУНС-у предлог корекција организације станова у приземљу за пету стамбену зграду, у циљу предаје захтева за издавање грађевинске дозволе.

30. новембра 2020. године ФОНДУНС је упозорио ДОМУС инжењеринг доо Јагодина, да ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла, уколико не испоруче пројектно техничку документацију у уговореном року.

30. новембра 2020. године, на основу спроведене провере цене на тржишту, а у складу са Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, закључен је уговор са понуђачем „ПАН ГЕА КОМПУТЕРС“ д.о.о. из Сремске Каменице, за набавку рачунарске опреме.

30. новембра 2020. године представник Домус инжењеринг доо Јагодина, тражио је продужетак рока испоруке из разлога да су он и запослени болесни од заразне болести корона.

24. децембра 2020. године Управни одбор Фондације је донео одлуку о закључењу Анекса уговора са Домус ижењеринг д.о.о. из Јагодине.

24. децембра 2020. године Управни одбор Фондације је, у складу са новим Законом о јавним набавкама, усвојио нови Правилник о ближем уређењу јавних набавки унутар ФОНДУНС-а.

24. децембра 2020. године Управни одбор Фондације је усвојио Годишњи извештај о раду ФОНДУНС-а током 2020. године.

24. децембра 2020. године Управни одбор Фондације је усвојио Финансијски план за  2021. годину.

24. децембра 2020. године Управни одбор Фондације је усвојио Годишњи план набавки за  2021. годину, који обухвата План јавих набавки и План набавки на које се Закон не примењује.

Током 2020. године, код одговарајућих банака, орочавана су средства по најповољнијим каматним стопама (уз претходно детаљно истраживање тржишта). Уговори о орочењу депозита закључени су: 09.01.2020; 13.03.2020; 16.03.2020; 16.04.2020; 12.06.2020; 15.07.2020; 11.09.2020; 12.09.2020; 13.10.2020; 10.12.2020. и 11.12.2020. године.

СУТЗР – КАФЕ БАР „АТРИЈУМ ИН“ редовно уплаћује 300 евра у динарској противвредности, на име донације на основу Уговора од 22.02.2011. и Анекса уговора од 28.04.2017. године. Једино април 2020. није плаћен, због забране рада ресторана и кафића коју је донела Влада РС.

 

 

 


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS