Aktivnosti u 2021. godini

18. јануара 2021. године Пописна комисија извршила је годишњи попис имовине и основних средстава Фондације.
22. јануара 2021. године на основу спроведеног поступка у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује закључен је уговор са најповољнијим понуђачем „ИПЦ“ д.о.о. из Београда, за услуге стручног саветовања и приступ електронском пакету из области јавних набавки.
28. јануара 2021. године закључен је квартални Уговор  о депоновању средстава по виђењу са банком Поштанска штедионица а.д. Београд.
28. јануара 2021. године Домус инжењеринг д.о.о Јагодина, у складу са Анексом уговора од 25.12.2020. године, доставио је нову банкарску гаранцију за добро извршење посла.
28. јануара 2021. године јавни извршитељ Бранислав Дадрић донео је Закључак којим се оглашава прва јавна продаја некретнине у Србобрану над којом је успостављена хипотека првог реда у корист Фондације на име намирења потраживања од власника грађевинског предузећа „ПТЦ“ д.о.о. Србобран. Јавна продаја је заказана за 15. март 2021. године.
23. фебруара 2021. године  Управни одбор Фондације је на својој 7. редовној седници верификовао мандат др Санде Настић, члана Управног одбора Фондације, на основу Одлуке Савета Универзитета у Новом Саду, донете на 17. седници која је одржана 30.12.2020. године.
23. фебруара 2021. године Управни одбор Фондације  је на својој 7. редовној седници усвојио Финансијски извештај (завршни рачун) за 2020. годину.
24. фебруара 2021. године, на основу поступка спроведеног у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује закључен је једногодишњи Уговор о пружању услуга вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја са најповољнијим понуђачем Стандард систем д.о.о. из Новог Сада.
25. фебруара 2021. године Агенцији за привредне регистре РС предата је пријава промена чланова Управног одбора (упис др Ратка Радошевића и др Санде Настић).
26. фебруара 2021. године, Агенцији за привредне регистре РС електронским путем предат је извештај за статистичке потребе и Финансијски извештај за 2020. годину (завршни рачун).
26. фебруара 2021. Управитељ Фондације је на основу Закона о раду, Мера Владе Републике Србије за сузбијање епидемије изазване болешћу COVID-19, Мера Кризног штаба од 26.02.2021. године и Статута Фондације, донео Одлуку о организацији рада запослених у Фондацији, тако да се послови обављају ван просторија (рад на даљину и рад од куће) у периоду од 01.03.2021. до 08.03.2021. године.
27. фебруара 2021. године Савет Универзитета у Новом Саду, на својој 19. електронској седници, једногласно је донео Одлуку о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Фондације током 2020. године.
11. марта 2021. године Агенција за привредне регистре РС донела је Решење о усвајању регистрационе пријаве и регистровала промену чланова Управног одбора (упис др Ратка Радошевића и др Санде Настић).
15. марта 2021. године јавни извршитељ Бранислав Дадрић, након неуспеле прве продаје, донео је Закључак којим се оглашава друга јавна продаја некретнине у Србобрану. Јавна продаја је заказана за 19. април 2021. године.
22. марта 2021. године Агенција за привредне регистре РС издала је потврду о пријему, усвајању и јавном објављивању Статистичког анекса Финаснијског извештаја (завршног рачуна), за 2020. годину.
05. априла 2021. године закључен је уговор о уређењу земљишта са Електродистрибуцијом Србије Београд, ради обезбеђења електроенергетске инфраструктуре за потребе прикључка вишепородичне стамбене зграде у улици Станоја Станојевића бб.
08. априла 2021. године на основу Плана набавки за 2021. годину на Порталу јавних набавки објављен је јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку набаке услуга – Израда плана превентивних мера за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи стамбеног објекта П+3+Пк, бр. ЈН 01-2/2021/1.
08. априла 2021. године на основу Плана набавки за 2021. годину на Порталу јавних набавки објављен је јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку набаке услуга – Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи стамбеног објекта П+3+Пк, бр. ЈН 01-2/2021/2.
28. априла 2021. године на основу Закључка јавног извршитеља Бранислава Дадрића и Записника са јавне продаје од 19. априла 2021. године, Фондацији су уплаћена средстава од продаје  некретнине у Србобрану. Укупан износ од продаје је умањен за трошкове извршења извршног повериоца Војвођанске банке а.д. Нови Сад.
30. априла 2021. године због припајања Војвођанске банке а.д. Нови Сад ОТП банци Србија а.д. Београд, а у складу са прописима Народне банке Србије којима је предвиђена јединствена структура рачуна за сваког пружаоца платних услуга, дошло је до измене текућих рачуна Фондације код ове банке.
05. маја 2021. године Управитељ Фондације је на основу Извештаја Комисије за јавну набавку бр. ЈН 01-2/2021/1 - Израда плана превентивних мера за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи стамбеног објекта П+3+Пк, донео Одлуку о додели уговора понуђачу који је дао најповољнију понуду - Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о Нови Сад, ул. Косте Рацина 19, Нови Сад.
05. маја 2021. године Управитељ Фондације је на основу Извештаја Комисије за јавну набавку бр. ЈН 01-2/2021/2 -Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи стамбеног објекта П+3+Пк, донео Одлуку о додели уговора понуђачу који је дао најповољнију понуду - Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о Нови Сад, Косте Рацина 19, Нови Сад.
12. маја 2021. године  Домус инжењеринг д.о.о Јагодина који је израдио пројекат за грађевинску дозволу предао је, у име Фондације, захтев за издавањe грађевинске дозволе за изградњу вишепородичне стамбене зграде П+3+ПК у Станоја Станојевића бб у оквиру обједињене процедуре код АПР-а.
18. маја  2021. године Градска управа за урбанизам и грађевинске послове донела је Решење којим одбацује захтев за издавање грађевинске дозволе пете по реду стамбене зграде услед техничке грешке у документацији добијеној у катастру.
21. маја 2021. године Домус инжењеринг д.о.о Јагодина је предао, у име Фондације,  усаглашени захтев за издавањe грађевинске дозволе за изградњу вишепородичне стамбене зграде П+3+ПК у Станоја Станојевића бб.
25. маја 2021. године Градској управи за грађевинско земљиште и инветиције упућен је допис поводом изградње недостајуће саобраћајнице у Станоја Станојевића 17 (прилаз згради).
28. маја 2021. године Закључен је уговор о депоновоању средстава по виђењу са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд.
31. маја 2021. године, закључен је уговор о јавној набавци услуга број 01-2/2021/1 - Израда плана превентивних мера за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи стамбеног објекта  П+3+Пк, са Институтом за безбедност и сигурност на раду д.о.о Нови Сад, Косте Рацина 19, Нови Сад.
31. маја 2021. године, закључен је уговор о јавној набавци услуга број 01-2/2021/2 - Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи стамбеног објекта  П+3+Пк, са Институтом за безбедност и сигурност на раду д.о.о Нови Сад, Косте Рацина 19, Нови Сад.
Од 01. до 15. јуна 2021. године спроведено је анкетно испитивање заинтересованости младих наставника, научника и уметника Универзитета у Новом Саду за куповину станова које гради ФОНДУНС. Анализа анкете објављена је на заничној интернет страници ФОНДУНС-а.
16. јунa 2021. године Градска управа за урбанизам и грађевинске послове донела је Решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу пете по реду стамбене зграде.
28. јунa 2021. године Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције одговорила је на допис поводом изградње недостајуће саобраћајнице у Станоја Станојевића 17 да ће радови започети у наредном периоду након добијања грађевинске дозволе.
01. јула 2021. године, оставку на чланство у Управном одбору Фондације поднели су: проф. др Гордана Ћетковић (председница), проф. др Ђенђи Ваштаг (заменица председнице) и проф. др Бранислава Белић (чланица) након иницијативе проф. др Александра Купусинца да Савет Универзитета донесе одлуку о разрешењу актуелних чланова Управног одбора Фондације.
07. јула 2021. године Домус инжењеринг д.о.о. доставио је пројекат за извођење.
08. јула 2021. године Новосадска топлана је тражила да се измени део пројекта за извођење који се односи на грејање.
21. јула 2021. године Домус инжењеринг д.о.о. Јагодина доставио је пројекат приземља са топлотном подстаницом, коригован у складу са захтевима ЈКП Новосадске топлане.
22. јула 2021. године поднет је захтев за прикључак пете стамбене зграде на водовод и канализацију.
05. августа 2021. године закључен је уговор са ЈКП Водовод и канализација Нови Сад о изградњи прикључка пете стамбене зграде на технички систем.
19.  августа 2021. године, након унетих корекција у пројекат за извођење (сепарат) по захтеву ЈКП Новосадска топлана, поднет је захтев за измену грађевинске дозволе у оквиру обједињене процедуре код АПР-а.
23. августа 2021. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада донела је упутила је захтев Фондацији за измену локацијских услова, како би након тога била издата измењена грађевинска дозвола.
01. септембра 2021. године  Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада поднет је захтев за измену локацијских услова.
02. септембра 2021. године прибављени су услови – претходна сагласност ЈКП Водовод и канализација ради измене локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у улици Станоја Станојевића бб.
02. септембра 2021. године Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада упућено је писмо о намерама куповине грађевинске парцеле бр. 10246/1 у ул. Станоја Станојевића ради изградње шесте по реду стамбене зграде.
06. септембра 2021. године, на основу спроведеног поступка набавке правних услуга у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује (члан . 27. ст. 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“ бр. 91/19), закључен је једногодишњи уговор са понуђачем који је дао најповољнију понуду.
14. септембра 2021. године прибављени су услови – претходна сагласност ЈКП Новосадске топлане,  ради измене локацијских услова за изградњу  вишепородичног стамбеног објекта у улици Станоја Станојевића бб.
21. септембра 2021. године  Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада одговорила је на писмо о намерама куповине грађевинске парцеле ради изградње шесте по реду стамбене зграде и обавестила да ће продаја овог грађевинског земљишта бити спроведена 20.10.2021. године путем јавног надметања.
05. октобра 2021. године, на основу спроведеног поступка набавке услуга обуке – стручно усавршавање запослених у области јавних набавки, у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује (члан . 27. ст. 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“ бр. 91/19), издата је наруџбеница понуђачу Milveco colnsulting d.o.o Војводе Mишића 4, Ваљево.
05. октобра 2021. године, на основу спроведеног поступка набавке добара – канцеларијски материјал, у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује (члан . 27. ст. 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“ бр. 91/19), издата је наруџбеница понуђачу који је дао најповољнију понуду.
05. октобра 2021. године, на основу спроведеног поступка набавке добара – остали административни материјал – тонери, рибони, кетриџи, у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује (члан . 27. ст. 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“ бр. 91/19), издата је наруџбеница понуђачу који је дао најповољнију понуду.
06. октобра 2021. године, Домус инжењеринг д.о.о. из Јагодине, у складу са уговором о јавној набавци бр. 01-1/2020, доставио је три штампана примерка пројекта за грађевинску дозволу и један на компакт диску.
07. октобра 2021. године, председник Савета Универзитета у Новом Саду, проф. др Лазар Савин, упутио је допис Фондацији у којем тражи да се у складу са Закљуком из записника са 23. седнице Савета, одржане 01. јула 2021. године, за седницу која ће се одржати 26.10.2021. године, достави детаљан извештај Управног одбора Фондације о активностима на изградњи пете зграде. 22. октобра 2021. године, управитељ Фондације доставио је Савету Универзитета у Новом Саду тражени извештај о активностима на изградњи пете стамбене зграде.
11. октобра 2021. године, у поступку набавке услуга хотелског смештаја  запослених током стручног усавршавања у Врњачкој Бањи, у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује (члан. 27. ст. 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“ бр. 91/19), закључен је уговор са понуђачем који је дао најповољнију понуду – „ЗВЕЗДА 2017“ д.о.о., Врњачка 12, Врњачка Бања.
18. октобра 2021. године Закључен је уговор о депоновоању средстава по виђењу са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд.
19. октобра 2021. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада донела је Решење о издавању измене локацијских услова за изградњу стамбене зграде на парцели бр. 10264/2 к.о. Нови Сад IV.
20. октобра 2021. године, Домус инжењерингу д.о.о. из Јагодине, прослеђени су Измењени локацијски услови на основу којих треба да се изради сепарат ради подношења захтева за измену грађевинске дозволе.
26. октобра 2021. године Савет Универзитета у Новом Саду је на својој 25. седници, са образложењем да Управни одбор Фондације није доставио тражени детаљни извештај о активностима на изградњи зграде, донео је Одлуку о разрешењу 7 чланова Управног одбора Фондације и именовао нове чланове Управног одбора Фондације из реда наставника Универзитета у Новом Саду и 1 представника Министарства просвете, науке  технолошког развоја РС.
15. новембра 2021. године извршена је пријава за коришћење електронских сервиса за фискализацију (ЕСФ) преко портала е-Порези ради преласка у нови систем e-Фискализације.
17. новембра 2021. године,  у оквиру обједињене процедуре код АПР-а, поднет је захтев за измену грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева.
03. децембра 2021. године  на својој првој седници конституисан је Управни одбор Фондације и изабран председник Управног одбора.
08.  децембра 2021. године   Савет Универзитета у Новом Саду је на својој 26. седници, на основу дописа Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине од 1. децембра 2021. године, донео Одлуку о разрешењу Неле Милишић, и именовању др Жељке Бојанић за представницу  Покрајинске владе АП Војводине.
14. децембра 2021. године  Управитељ Фондације донео је Одлуку о образовању комисије за редовни попис имовине и обавеза Фондације.
Управа за грађевинске послове Града Новог Сада дана 24.12.2021. године донела је Решење о измени грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде на парцели бр. 10264/2 к.о. Нови Сад IV у Новом Саду.
27. децембра 2021. године Управни одбор Фондације је на својој 2. редовној седници донео Одлуку о разрешењу проф. др Слободана Гаџурића и именовању др Игора Пешка на место управитеља Фондације.
27. децембра 2021. године Управни одбор Фондације је на својој 2. редовној седници донео Одлуку о верификацији мандата чланице Управног одбора, др Жељке Бојанић, представнице  Покрајинске владе АП Војводине.
27. децембра 2021. године Управни одбор Фондације је на својој 2. редовној седници донео Одлуку о доношењу Финансијског плана за 2022. годину.
27. децембра 2021. године Управни одбор Фондације је на својој 2. редовној седници донео Одлуку о доношењу Годишњег плана набавки за 2022. годину.
27. децембра 2021. године закључен је уговор о ангажовању др Игора Пешка на место управитеља Фондације.
29. децембра 2021. године поднет је захтев код АПР-а за пријаву промене Управног одбора и управитеља Фондације.
Током 2021. године, код банке Поштанска штедионица а.д. Београд, орочавана су средства по најповољнијим каматним стопама. Уговори о орочењу депозита закључени су: 11.01.2021; 09.03.2021; 10.03.2021; 11.04.2021; 30.06.2021; 10.07.2021; 04.09.2021; 05.09.2021; 19.10.2021; 03.12.2021. и 04.12.2021. године.
СУТЗР – КАФЕ БАР „АТРИЈУМ ИН“ je након истека уговора са Универзитетом у Новом Саду 28. фебруара 2021. године редовно уплаћивао 300 евра у динарској противвредности на име донације на основу Уговора од 22.02.2011. и Анекса уговора од 28.04.2017. године.

 


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS