Aktivnosti u 2022. godini

11. januara 2022. godine Popisna komisija izvršila je godišnji popis imovine i osnovnih sredstava Fondacije.

08. februara 2022. godine na osnovu postupka sprovedenog  u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, zaključen je ugovor sa ponuđačem „IPC“ d.o.o. iz Beograda, za nabavku usluga stručnog savetovanja iz oblasti javnih nabavki.

09. februara 2022. godine na osnovu postupka  sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, zaključen je ugovor sa JP Pošta Srbije za nabavku poštanskih usluga.

25. februara 2022. godine Upravni odbor Fondacije je na svojoj 4. redovnoj sednici usvojio Godišnji izveštaj o radu Fondacije tokom 2021. godine.
25. februara 2022. godine Upravni odbor Fondacije je na svojoj 4. redovnoj sednici usvojio Finansijski izveštaj za 2021. godinu.
25. februara 2022. godine, na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, zaključen je ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga sa ponuđačem Standard sistem d.o.o. iz Novog Sada.

10. marta 2022. godine, na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje zaključen je ugovor o pružanju usluga održavanja fotokopir aparata i štampača sa  ponuđačem  Biro oprema Đorđević, Bate Brkića 30, Novi Sad.

25. marta 2022. godine, Agenciji za privredne registre RS elektronskim putem predat je izveštaj za statističke potrebe i Finansijski izveštaj za 2021. godinu.

28. marta 2022. godine, zaključen je ugovor o elektronskom bankrstvu sa bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd.

29. marta 2022. godine Agencija za privredne registre RS izdala je potvrdu o prijemu, usvajanju i javnom objavljivanju Finasnijskog izveštaja za 2021. godinu.

31. marta 2022. godine zaključen je tromesečni ugovor o deponovanju sredstava po viđenju sa Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd.

12. aprila 2022. godine Savet Univerziteta u Novom Sadu, na svojoj 31. sednici dao je saglasnost na Godišnji izveštaj o radu Fondacije tokom 2021. godine.

20. aprila 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izdata je narudžbenica ponuđaču Galeb Elektroniks doo iz Šapca, za nabavku elektronske fiskalne kase.

21. aprila 2022. godine,  doneta odluka o obustavi postupka nabavke programa za  elektronsko fakturisanje, jer nije podneta ni jedna ponuda.

26. aprila 2022. godine, u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti Upravitelj Fondacije je doneo: Pravilnik o arhivskoj građi, Pravilnik o evidentiranju elektronskih dokumenata i Listu kategorija dokumentarnog materijala. istog dana je podnet zahtev za saglasnost na Listu kategorija kod Arhiva Novog Sada.

27. aprila 2022. godine Upravni odbor Fondacije je na svojoj 7. redovnoj sednici usvojio rebalans Finansijskog plana za 2022. godinu.
27. aprila 2022. godine Upravni odbor Fondacije je na svojoj 7. redovnoj sednici usvojio 1. izmenu Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za  2022. godinu.

28. aprila 2022. godine, na osnovu otvorenog postupka javne nabavke usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji stambene zgrade P+3+Pk na parceli br. 10264/1 k.o. Novi Sad IV, zaključen je ugovor sa ponuđaem Domus inženjering doo iz Jagodine.

05. maja 2022. godine, na osnovu sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke radova na izgradnji stambene zgrade P+3+Pk na parceli br. 10264/1 k.o. Novi Sad IV, zaključen je ugovor sa grupom ponuđača koju čine: BMC Connect doo, Novi Sad; Inobačka doo, Novi Sad; CHW Instal, Novi Sad, i Ekonomistelektro doo, Beočin.

10. maja 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izdata je narudžbenica ponuđaču Paragraf LEX doo iz Sremske kamenice, za nabavku programa za elektronsko fakturisanje.

17. maja 2022. godine,  Gradska uprava za urbanizam Novi Sad, izdala je potvrdu o pravnosnažnosti Rešenja o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade na parceli br. 10264/2 k.o. Novi Sad IV.
17. maja 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, zaključen je ugovor sa ponuđačem Galeb Elektroniks doo iz Šapca, za nabavku licence za aplikaciju Galeb mini ERP za fiskalnu kasu.

25. maja 2022. godine,  zaključen je ugovor sa ponuđačem JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, za nabavku gradilišnog priključka struje.

27. maja 2022. godine,  kroz sistem objedinjene procedure (CEOP APR) izvršena je  prijava radova za izgradnju stambene zgrade.

02. juna 2022. godine, zaključen je ugovor sa JKP “Čistoća” Novi Sad, za odnošenje smeća sa gradilišta.

07. juna 2022. godine započeli su radovi na izgradnji stambene zgrade za mlade nastavne i naučne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu, na parceli br. 10264/2 k.o. Novi Sad IV.

13. juna 2022. godine JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, obezbedilo je priključak vode za potrebe gradilišta.

26. juna 2022. godine zaključen je ugovor o donaciji sa Vukom Bogdanovićem PR inženjerske delatnosti, Traffic projects iz Sremske Mitrovice, o donaciji izrade saobraćajnog projekta za potrebe pribavljanja dozvole za privremeno zauzeće javne površine (parkinga) tokom izvođenja radova na izgradnji stambene zgrade.
26. juna 2022. godine Gradska uprava za saobraćaj i puteve Novi Sad, donela je rešenje o privremenoj izmeni režima saobraćaja na delu parkinga u ul. Mileve Marić bb, zbog izvođenja radova na izgradnji stambenog objekta.

27. juna 2022. godine zaključen je tromesečni ugovor o deponovanju sredstava po viđenju sa Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd.

08. jula zaključen je ugovor  sa JKP “Parking servis” Novi Sad, o zauzeću parking mesta tokom izgradnje stambenog objekta.

11. jula 2022. godine,  Gradskoj upravi za komunalne poslove Novi Sad, podnet zahtev za zauzeće javne površine za vreme izgradnje stambenje zgrade.

26. jula zaključen je ugovor o zauzeću zelene površine tokom izvođenja radova na izgradnji stambene zgrade, sa JKP “Gradsko zelenilo” Novi Sad.

03. avgusta 2022. godine,  kroz sistem objedinjene procedure (CEOP APR) izvršena je prijava završetka izrade temelja.

08. avgusta 2022. godine,  Gradska uprava za komunalne poslove Novi Sad, izdala je  Rešenje o privremenom zauzeću javne površine.

12. avgusta 2022. godine BMC Connect doo, Novi Sad podneo je zahtev za uvođenje podizvođača DOS doo Novi Sad, za armiračko betonske radove. Vrednost radova koje će podizvođač raditi je 14% od ugovorenog iznosa.

05. septembra 2022. godine Upravni odbor Fondacije je na svojoj 10. redovnoj sednici usvojio 2. izmenu Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za  2022. godinu.
05. septembra 2022. godine,   Gradska uprava za urbanizam Novi Sad usvojila je prijavu završetka izrade temelja.

08. septembra 2022. godine Noosadskoj toplani je podnet zahtev za izdavanje energetske saglasnosti na mašinski projekat za zgradu u Mileve Marić bb.

19. septembra 2022. godine, obutavljen je postupak nabavke pravnih usluga iz razloga što je prestala potreba za tom nabavkom.

20. septembra 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, zaključen je ugovor u nabavci usluga održavanja veb sajta satanjom Tatjanom Tošić iz Novog Sada.

20. septembra 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izdata je narudžbenica ponuđaču Milveco consulting doo Bograd, u nabavci usluga stučnog usavršavanja zaposlenih – kotizacija za seminar iz oblasti javnih nabavki.

28. septembra 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izdata je narudžbenica ponuđaču Miross doo, Majke Jevrosime 19, Beograd u nabavci usluga hotelskog smestaja  tokom stručnog usavravanja zaposlenih.

04. oktobra 2022. godine,  JP Elektroprivredi Srbije, Beograd, podnet je zahtev za izmenu Rešenja o  izgradnji gradilišnog priključka struje, jer je po prvobitnom Rešenju trebalo priključiti gradilište na trafostanicu koja je udaljena oko 200m od gradilišta, što nije bilo moguće zbog izvođenja  radova na izgradnji saobraćajnice na prostoru između gradilišta i trafostanice.

10. oktobra 2022. godine,  JP Elektroprivreda Srbije  donelo je novo Rešenje o  izgradnji gradilišnog priključka struje. Novim rešenjem je određena taksa za priključak i novo merno mesto preko puta gradilišta u ul. Stanoja Stanojevića 20.
10. oktobra 2022. godine,  zaključen je ugovor sa JKP Novosadska toplana o izdavanju energeske saglasnosti za objekat u izgradnji.

21. oktobra 2022. godine,  u skladu sa čl. 161 Zakona o javnim nabavkama, zaključen je Aneks ugovora sa BMC Connect doo Novi Sad, za uvođenje novog podizvođača.
21. oktobra 2022. godine,   JKP Novosadska toplana izdavala je energesku saglasnosti za objekat u izgradnji.

24. oktobra 2022. godine,  zaključen je tromesečni ugovor o deponovanju sredstava po viđenju sa Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd.

25. oktobra 2022. godine Upravni odbor  Fondacije je na svojoj 13. elektronskoj sednici doneo Odluku o formiranju Radne grupe za izmenu i dopunu Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava Fondacije.

26. oktobra 2022. godine upućen je dopis Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije sa molbom da nađu rešenje za problem sa ivičnjakom parkinga ispred ulaza u stambeni objekat koji gradi Fondacija, jer je kota visine ivičnjaka znatno viša od planirane kote saobraćajnice i nivoa ulaza u objekat.

17. novembra 2022. godine, Poreska uprava je uputila Obaveštenje u kojem navodi da,  iz razloga što nije izdala ni jedan fiskalni račun do 1. oktobra 2022. godine, Fondacija mora da izvrši povrat namenskih sredstava,  dobijenih za kupovinu fiskalnog uređaja.

21.  novembra 2022. godine, Fondacija je uložila prigovor na Obaveštenje  Poreske uprave od 17. novembra 2022. godine, sa  obrazloženjem da nije bila u mogućnosti da izda ni jedan fiskalni račun jer nije imala ni jedan artikal (stan) za prodaju.

29.  novembra 2022. godine JP Elektroprivreda Srbije je izgradila gradilišni priključak struje, odnosno merno mesto preko puta gradilišta u ul. Stanoja Stanojevića 20.

06. decembra 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izdata je narudžbenica ponuđaču Univerzal doo, Bulevar vojvode Stepe 60, Novi Sad, u nabavci kancelarijskog materijala.
06. decembra 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izdata je narudžbenica ponuđaču Biro oprema Đorđević, ul. Bate Brkića 30, Novi Sad, u nabavci ostalog administrativnog materijala (tonera).

07. decembra 2022. godine,  na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje, izdata je narudžbenica ponuđaču Modrulj doo, Preradovićeva br. 59, Petrovaradin, u nabavci kancelarijskog nameštaja.

Tokom 2022. godine, kod banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, oročavana su sredstva po najpovoljnijim kamatnim stopama. Ugovori o oročenju depozita zaključeni su: 17.01.2022; 07.03.2022; 15.04.2022; 01.06.2022;15.07.2022; 30.08.2022. i 14.10.2022. godine.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS