Pribavljeni lokacijski uslovi za izgradnju 5. zgrade

Dana 21. 07. 2020. Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada, izdala je   lokacijske uslove za izgradnju stambene zgrade za mlade nastavne radnike i umetnike Univerziteta u Novom Sadu. Spratnost objekta je P+3+Pk u ulici Stanoja Stanojevića bb, parcela broj 10264/2, K.O. Novi Sad IV.


FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS