Na osnovu odredaba čl. 21 Statuta Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika i čl. 17 stav 1 Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika, Upravni odbor Fondacije na svojoj sednici od 17.4.2008. godine raspisuje
 
JAVNI OGLAS
Za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i
naučnih radnika i umetnika
 
1.
U skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije objavljuje se prodaja 27 stanova u Novom Sadu, u Ulici Stanoja Stanojevića 16, čiju je izgradnju finansiralo Izvršno veće AP Vojvodine preko Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, i to:
- osam dvoiposobnih stanova
- osam dvosobnih stanova
- dva jednoiposobna stana
- devet garsonjera
2.
U skladu sa odredbama čl. 19. Pravilnika Stambena komisija Fondacije sačinjava četiri rang liste i vrši raspodelu stanova u obimu i procentu stambenog fonda kako je to predviđeno navedenim članom.
Stambena komisija sačinjava posebnu rang listu za umetnike.
3.
Pravo učešća na ovom Javnom oglasu imaju svi kandidati koji ispunjavaju kriterijume iz čl. 2 i čl. 5 Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika.
4.
Zainteresovani  kandidat obavezan je da uz prijavu na Javni oglas priloži sledeća dokumenta:
 
- Prijavu Fondaciji za rešavanje stambenih potreba
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Kopiju lične karte
- Potvrdu o prebivalištu
- Odluku Veća Fakulteta o izboru u zvanje
- Ugovor o radu
- Dokaz o ukupnom radnom stažu
- Uverenje Poreske uprave na okolnosti da li je kandidat bio evidentiran kao poreski obveznik (Za porez na imovinu ili porez na prenos apsolutnih prava)
- Uverenje Referalnog centra Biblioteke Matice srpske o citiranosti u međunarodnim časopisima
- Uverenje Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj o faktoru referentnosti
- Uverenje Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, odnosno institucije koju sekretarijat odredi, o citiranosti u domaćim časopisima
- Potvrda Nastavno umetničkog veća Akademije o oceni umetničkog rada (Za kandidate umetnike) 
- Dokaze za ocenu uspešnosti rada u nastavi, u skladu sa Pravilnikom
- Dokaz o bračnom stanju - izvod iz matične  knjige venčanih
- Potvrda Lekarske komisije FOND PIO  na okolnosti invalidnosti
-
Izvodi iz matične knjige rođenih za članove porodičnog domaćinstva, rešenje o usvojenju i potvrda o redovnom školovanju
5.
Stanovi po osnovu ovog Javnog oglasa prodavaće se po ceni od  700 EUR po m2, ± 5%, zavisno od sprata i orijentacije stana.
Upravni odbor Fondacije će utvrditi konačnu cenu stanova manje površine (garsonjera i jednosobnih stanova) prilikom donošenja konačne odluke o prodaji stanova kandidatima koji  imaju prednost na rang listi, uz mogućnost uvećanja do 10% cene navedene u stavu 1 ovog člana. U cenu je uračunat PDV
Ostali uslovi prodaje biće precizirani ugovorom o prodaji stanova.
6.
Rok za podnošenje prijava na Javni oglas teče od 06.05.2008. godine do 20.06.2008. godine.
Prijave koje nemaju traženu dokumentaciju i prijave koje nisu podnete u datom roku, neće se razmatrati.
Prijave se podnose na adresu: Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika  i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 5, Novi Sad.
7.
Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika objavljen je na web sajtu Fondacije, kao i na oglasnim tablama Fakulteta, Akademije, Instituta i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predsednik Upravnog odbora Fondacije,
Prof. dr Radovan Pejanović

FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS