Na osnovu odredaba čl. 21 Statuta Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika i čl. 17 stav 1 Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika, Upravni odbor Fondacije na svojoj sednici od 26.11.2008. godine raspisuje
 
JAVNI OGLAS
Za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i
naučnih radnika i umetnika
 
1.
Na osnovu sredstava koje je obezbedilo Izvršno veće AP Vojvodine, preko Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije objavljuje se prodaja 25 stanova u Novom Sadu, u Ulici Stanoja Stanojevića 18 i to:
- osam dvoiposobnih stanova
- osam dvosobnih stanova
- jedan jednoiposobni stan
- osam garsonjera
2.
U skladu sa odredbama čl. 19 Pravilnika Stambena komisija Fondacije sačinjava četiri rang liste za naučne radnike, koji se boduju prema članu 8 Pravilnika.

Stambena komisija sačinjava posebnu rang listu za umetnike, koji se boduju prema članu 9 Pravilnika.

Upravni odbor donosi odluku o broju stanova koji se raspoređuju prema svakoj pojedinačnoj listi.
3.
Pravo učešća na ovom Javnom oglasu imaju svi kandidati koji ispunjavaju kriterijume iz čl. 2 i čl. 5 Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika.
4.
Zainteresovani kandidat obavezan je da uz prijavu na Javni oglas priloži sledeća dokumenta:
 
- Prijavu Fondaciji za rešavanje stambenih potreba (Obrazac prijave može se preuzeti sa web sajta Fondacije ili u prostorijama Fondacije).
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Kopiju lične karte
- Potvrdu o prebivalištu (i za supružnika ili vanbračnog partnera)
- Odluku Veća Fakulteta o izboru u zvanje
- Ugovor o radu
- Uverenje Poreske uprave na okolnosti da li je kandidat, njegov supružnik ili vanbračni partner bio evidentiran kao poreski obveznik ( Za porez na imovinu ili porez na prenos apsolutnih prava)
- Uverenje Referalnog centra Biblioteke Matice srpske o citiranosti u međunarodnim časopisima
- Uverenje Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj o faktoru referentnosti
- Uverenje Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj o citiranosti u domaćim časopisima
- Potvrda Nastavno umetničkog veća Akademije o oceni umetničkog rada (Za kandidate umetnike)
- Dokaze za ocenu uspešnosti rada u nastavi, u skladu sa Pravilnikom
- Dokaz o bračnom stanju - izvod iz matične knjige venčanih, a za vanbračnu zajednicu - overenu izjavu o vanbračnoj zajednici
- Potvrda Lekarske komisije FOND PIO na okolnosti invalidnosti
-
Izvodi iz matične knjige rođenih za članove porodičnog domaćinstva, rešenje o usvojenju i potvrda o redovnom školovanju
5.
Stanovi po osnovu ovog Javnog oglasa prodavaće se po ceni od 665 EUR po m2, s tim što će Upravni odbor Fondacije utvrditi tačnu cenu kvadratnog metra stana, ali ne više ili manje od 5% od navedene cene. U cenu je uračunat PDV.
Ostali uslovi prodaje biće precizirani ugovorom o prodaji stanova.
6.
Rok za podnošenje prijava na Javni oglas teče od 15.12.2008. godine do 31.01.2009. godine.
Prijave koje nemaju traženu dokumentaciju i prijave koje nisu podnete u datom roku, neće se razmatrati.
Prijave se podnose na adresu: Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika  i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 5, Novi Sad.
7.
Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja sredstava i imovine Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika objavljen je na web sajtu Fondacije.

Predsednik Upravnog odbora Fondacije,
Prof. dr Radovan Pejanović

FONDUNS NOVI SAD

Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika
Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 485 2011 Fax: +381 21 450 418
PIB 102675930

 

FONDUNS   UNS